Privatumo politika

„Newsec“ gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip „Newsec“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma „Newsec“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Newsec“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse, taisyklėse bei kituose dokumentuose, kurie Jums taikomi.

Sąvokos

Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su „Newsec“ teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

„Newsec“ – tai „Newsec“ įmonių grupei priklausančios įmonės: UAB „Newsec Advisory Baltics“, į.k. 302310538; UAB „Newsec advisers LT“, į.k. 302504219; UAB „Newsec valuations“, į.k. 126212869; UAB „Newsec Project Management“, į.k. 304910019; UAB „Resolution LT“, į.k. 300631876; UAB „Newsec PAM Baltics“, į.k. 305743092; UAB „Newsec property management LT“, į.k. 300050216; UAB „Newsec finance LT“, į.k. 302819916; UAB „Newsec Residential Property Management“, į.k. 302310552; registruotos adresu – Konstitucijos pr. 21C, LT-08130, Vilnius, Lietuva.

Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip „Newsec“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat „Newsec“ interneto svetainėje: www.newsec.lt.

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes tvarkome tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. „Newsec“ tvarko šiuos Asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais:

Asmens duomenis, reikalingus „Newsec“ teikti paslaugas (buhalterinės apskaitos, turto vertinimo, aukcionų organizavimo, brokerių, rinkos tyrimų, analizės, nuomininkų savitarnos sistemai): pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, sąskaitos numerį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, nekilnojamojo turto duomenis, kitus duomenis, reikalingus suteikti paslaugas (duomenų subjekto prašymas, sutarties sudarymas, vykdymas, teisinė prievolė, teisėtas interesas ar asmens sutikimas);

Asmens duomenis, reikalingus įvertinti kandidato į darbuotojus tinkamumą: pvz. vardą, pavardę, gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško duomenis (asmens sutikimas);

Asmens duomenis, reikalingus užkirsti kelią pinigų plovimui, terorizmo finansavimui: pvz. asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, pajamų šaltinius ir kitus duomenis, kurie būtini šiam tikslui pasiekti (teisinė prievolė);

Asmens duomenis, tvarkomus siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą, marketingo veiklą: pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, nuotrauką iš renginio, sutikimo davimo, atšaukimo įrodymus, duomenis apie asmenį dominančias paslaugas (sutikimas / teisėtas interesas);

Asmens duomenis, tvarkomus siekiant įvykdyti duomenų subjektų prašymus, pretenzijų administravimo tikslu: vardą, pavardę, adresą, kontaktinius duomenis, prašymo / pretenzijos turinį (teisinė prievolė);

Asmens duomenis, surinktus Jums lankantis interneto svetainėje www.newsec.lt, siekiant užtikrinti patogiausią naršymą, geriausiai Jums tinkančių pasiūlymų pateikimą. Plačiau apie tai Slapukų politikoje  (teisėtas interesas, sutikimas);

Kitais tikslais, kurie neprieštarauja teisės aktams ir šiai Politikai.

Slapukai

„Newsec“ interneto svetainėje naudojami slapukai. „Newsec“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama „Newsec“ interneto svetainės puslapyje Slapukų politika.

Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš „Newsec“ partnerių, išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, registrų ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

  • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
  • „Newsec“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais „Newsec“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi „Newsec“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;
  • „Newsec“ įmonių grupei priklausantiems juridiniams asmenims, partneriams;
  • Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.

Duomenų saugumas

„Newsec“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. „Newsec“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į tvarkymo tikslą ir tvarkymo pagrindą. „Newsec“ teikiamų paslaugų sudarymo ir vykdymo tikslais asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutarties pasibaigimo; sutikimo pagrindu gauti duomenys tvarkomi iki sutikimo atšaukimo ar kitokių aplinkybių, kurios panaikina teisinį tvarkymo pagrindą; teisėto intereso pagrindu asmens duomenys tvarkomi tol, kol „Newsec“ turi teisėtą interesą. Asmens duomenys, tvarkomi teisinės prievolės pagrindu, saugomi laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

Trečiųjų šalių informacija

„Newsec“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. „Newsec“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei „Newsec“, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

Renginių privatumo politika

„Newsec“, organizuojant įvairius renginius, tvarko dalyvių ir pranešėjų asmens duomenis tokiais tikslais:

· Renginio organizavimas, įskaitant bet neapsiribojant, maitinimo užsakymas, renginio adaptavimas specialių poreikių dalyviams;

· Mokesčio administravimas (taikoma tik mokamiems renginiams);

· Dalyvių registracijai į renginį administruoti;

· Būtinai komunikacijai iki renginio;

· Būtinai komunikacijai po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų persiuntimu ir neatsakytų klausimų siuntimui;

· Informavimui apie kitus „Newsec“ renginius/paslaugas;

· Informavimas apie renginį viešose erdvėse, įskaitant bet neapsiribojant, socialinės medijos paskyras, „Newsec“ interneto svetainę, panaudojant renginio metu darytas nuotraukas ar vaizdo medžiagą;

· Statistinių tyrimų atlikimas;

· „Newsec“ interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui;

· Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas, su sąlyga, kad tam neprieštaraujate. Jeigu prieštaraujate, prašome informuokite mus žemiau nurodytais kontaktais.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu. Išskirtiniais atvejais, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Apie tokius atvejus būsite informuoti atskirai.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

· Gauti informaciją apie tai, ar „Newsec“ tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

· Prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

· Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;

· Atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

· Reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;

· Jūsų prašymą dėl aukščiau minėtų teisių įgyvendinimo “Newsec” išnagrinėja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių;

· Jei nesutinkate su „Newsec“ pateiktu atsakymu ar manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/.

Patvirtiname, kad „Newsec“ taikomos techninės ir organizacinės priemonės yra tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Jeigu tai pagrįstai būtina, „Newsec“ gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitais pranešėjais, renginio vietos administratoriais, ar renginio paslaugų teikėjais, pvz. maitinimo įstaigomis, IT paslaugų teikėjais, bankais ar kitomis mokėjimus administruojančiomis įmonėmis (mokamų renginių atveju). Kitais atvejais „Newsec“ perduos Jūsų asmens duomenis, tik jeigu tai daryti įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrinant perduodamų duomenų saugumą.

Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 1 mėnuo po konkretaus renginio pabaigos.

Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu prieštaraujate, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti „Newsec“ arba renginio viešinimui viešoje erdvėje, informuokite mūsų renginio asistentus vėliausiai iki renginio pradžios.

Kontaktinė informacija

Jūs turite teisę kreiptis į „Newsec“, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@newsec.lt

Privatumo politikos pakeitimai

„Newsec“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti „Newsec“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.