UNIQ verslo centrui suteiktas platininis LEED sertifikatas

UNIQ verslo centrui suteiktas platininis LEED sertifikatas

Verslo centras UNIQ Vilniuje pirmasis Baltijos šalyse gavo LEED Platinum sertifikatą. Lietuvoje tai yra pirmasis aukščiausiu sertifikatu įvertintas naujas biurų pastatas. UNIQ verslo centrą pagal LEED standartus vystė tarptautinė nekilnojamo turto plėtros bendrovė „Vastint“. Visą plotą išsinuomojo vienas nuomininkas: „Danske Bank“ IT paslaugų centras Lietuvoje DGITL.

 

Verslo centras UNIQ buvo kuriamas, projektuojamas ir statomas laikantis tarptautinio LEED aplinkosaugos sertifikato standartų. LEED Rating Systems™ – tai Jungtinėse Amerikos Valstijose Žaliųjų pastatų tarybos sukurta sistema, pagal kurią yra vertinamos pastato aplinkosaugos charakteristikos. Gautasis LEED Platinum sertifikatas buvo skirtas už pastato projektavimą ir statybą.

 

 

UNIQ verslo centrą vystė tarptautinė nekilnojamo turto vystymo grupė „Vastint“, priklausanti kompanijai „Inter IKEA“. „LEED Platinum sertifikatas įrodo mūsų ilgalaikį ir atsakingą požiūrį į nekilnojamojo turto plėtojimo ir valdymo verslą“, – sakė „Vastint“ vadovas Lietuvoje Kęstutis Vedeckis. „Vastint“ grupė visose šalyse laikosi aukštų ekologijos ir socialinės atsakomybės nuostatų. Jau prieš keletą metų grupė priėmė sprendimą vystant nekilnojamo turto projektus sertifikuoti visus pastatus tarptautinėmis BREEAM arba LEED sistemomis.

 

„Laikydamiesi aukščiausių aplinkosaugos reikalavimų siekiame prisidėti prie neigiamo pramonės poveikio aplinkai mažinimo. Jau projektavimo stadijoje atsižvelgėme į dalis, kurios yra imliausios energijos suvartojimui ar kitaip neigiamai gali įtakoti aplinką ir stengėmės tai minimizuoti. Džiaugiamės, kad mūsų pastangos buvo įvertintos aukščiausiu – platininiu sertifikatu“, – kalbėjo K. Vedeckis.

 

UNIQ verslo centrą sertifikavo Švedijos bendrovė „WSP Sverige AB“. Pastatas buvo vertinamas pagal statybų proceso ir statybinių medžiagų poveikį aplinkai, taupaus resursų naudojimo užtikrinimą, sveikos aplinkos pastate sukūrimą, mažinamą transporto taršą. Sertifikato administravimas buvo nemažas uždavinys. „UNIQ buvo pelnytai įvertintas Platinum sertifikatu. Vystytojai įdiegė labai daug aplinką saugančių veiksnių. Pats procesas vyko lengvai ir sklandžiai, nes administruojanti komanda komunikavo aiškiai, greitai ir profesionaliai“, – gyrė LEED konsultantas Oliver Pearce iš „WSP Sverige AB“.

Renkantis biurą didiesiems nuomininkams vis svarbesnis tampa pastato valdytojo profesionalumas, pastebi nekilnojamo turto bendrovės „Newsec“ biurų paslaugų grupės vadovas Baltijos regione Martynas Babilas. Pasirinkęs profesionalų partnerį, nuomininkas gali būti tikras, kad įsikūrimo procesas bei pagrindinė veikla vyks sklandžiai. M. Babilo nuomone, profesionalumas, kurį atneša tarptautiniai nuomotojai ir nuomininkai kelia Vilniaus biurų rinką į naują lygį. Nuomininkai tampa vis ambicingesni ir siekia sukurti patrauklią aplinką savo darbuotojams, tuo tarpu vystytojai stengiasi sukurti vis geresnius pastatus geidžiamiausiems nuomininkams pritraukti.

 

Visą pastatą išsinuomavo vienintelis nuomininkas – „Danske Bank“ IT paslaugų centras Lietuvoje DGITL. K.Vedeckis pabrėžė, kad sutampančios verslo vertybės buvo vienas iš svarbių veiksnių, įtakojusių sandorio sudarymą. Pasak M. Babilo, aukščiausius sertifikatus gaunantys pastatai ne tik užtikrina ploto naudotojams taupesnes energijos sąnaudas, komfortą bei prestižą, bet ir akcentuoja tvariai plėtojamo verslo vertybes. „Tai yra ne tik brandžios nekilnojamojo turto rinkos, bet ir socialiai atsakingos visuomenės požymis“, – pabrėžė M. Babilas.

 

Apie LEED sertifikavimo sistemą:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – tai projektavimo, statybos ir atsakingo aplinkai daromo poveikio vertinimo sistema. LEED vertinimo sistemą sukūrė JAV “Žaliųjų pastatų taryba”. Sertifikavimas remiasi nepriklausomos trečiosios šalies vertinimu. LEED projektų sertifikavimas atliekamas daugiau kaip 150 šalių, tarp jų JAV, Kanadoje, Meksikoje, Indijoje, Švedijoje, Estijoje ir Suomijoje.

 

Egzistuoja keturi sertifikavimo lygiai:

 

• LEED Certified: 40 – 49 taškai;

• LEED Silver: 50 – 59 taškai;

• LEED Gold: 60 – 79 taškai;

• LEED Platinum: daugiau kaip 80 taškų.

 

Vertinimas skirstomas kategorijomis (sklypo ekologinis vertinimas, vandens ir energijos tausojimas, medžiagų kilmė, vidaus klimatas, inovacijos, regiono prioritetai).

 

UNIQ verslo centras surinko 86 taškus. Toks vertinimas gautas atsižvelgiant į sklypo panaudojimo galimybes, integruotumą į miesto sistemas: tai viešasis transportas, pasiekiamumas, sklypo aplinkosauginius kriterijus: tai dviračių saugyklos ir persirengimo kambariai, „žalias“ stogas, inovatyvios vandens sunaudojimo mažinimo technologijos, vandens sklype surinkimas, energijos panaudojimo efektyvumas, regioninės medžiagos, statybinių atliekų panaudojimas, vidaus klimato kontrolės sistemų inovatyvumas, dizaino inovacijos.

 

LEED „platininius“ balus užtikrino papildomas kompleksinis dėmesys inovacijoms ir taupioms technologijoms. Gan didelis balų skaičius gautas už efektyvų sklypo išnaudojimą bei palankią pastato vietą mieste.

 

Detalesnį vertinimą anglų kalba galima rasti čia: http://www.usgbc.org/projects/uniq

Daugiau informacijos suteiks:

Martynas Babilas

Biurų paslaugų grupės vadovas Baltijos regione

Tel.: +370 616 12 216
El. paštas: m.babilas@newsec.lt

[:en]

UNIQ Business Centre was awarded a LEED Platinum certificate

Business Centre UNIQ in Vilnius was the first in the Baltic States to receive a LEED Platinum certificate. This is the first new office building awarded the top certificate in Lithuania. UNIQ Business Centre was developed by international real estate development company Vastint in line with LEED standards. A sole tenant, namely, Danske Bank IT service centre in Lithuania (DGITL), leased the entire area.

UNIQ Business Centre was developed, designed and built in compliance with the international LEED environmental certification standards. LEED Rating Systems™ is a rating system devised by the United States Green Building Council to evaluate the environmental performance of a building. The LEED Platinum certificate was awarded for building design and construction.

International real estate development group Vastint owned by Inter IKEA developed the UNIQ Business Centre. “LEED Platinum certificate demonstrates our long-term and responsible approach to the real estate development and management business” – said Kęstutis Vedeckis, Managing Director of Vastint in Lithuania. Vastint Group follows high environmental and social responsibility provisions in all countries. Several years ago, the Group made a decision to certify all buildings under international BREEAM or LEED systems in the development of its real estate projects.

“In compliance with highest environmental requirements, we aim to contribute to the mitigation of adverse environmental impact caused by industry. We took into consideration the parts that are most susceptible to energy consumption or can have a different adverse environmental impact as early as in the design stage, and tried to minimize such effects. We are happy to have our efforts awarded with the top – platinum – certificate” – said K. Vedeckis.

UNIQ Business Centre was certified by the Swedish company WSP Sverige AB. The building was evaluated considering environmental impact of the construction process and construction materials, ensurance of sustainable use of resources, creation of healthy environment in the building and reduced transport pollution. The administration of the certification was a considerable task. “UNIQ deserved the award of a Platinum certificate. Developers implemented many factors that protect the environment. The process itself went easily and smoothly, because the administering team worked in a clear, fast and professional manner” – Oliver Pearce, LEED consultant from WSP Sverige AB, complimented the team.

Martynas Babilas, Head of the Office Service Group of the real estate company Newsec in the Baltic region, noted that when choosing offices, large tenants pay more attention to professionalism of the manager of the building. Having chosen a professional partner, a tenant can be sure that the set-up process and main activities will go smoothly. Martynas Babilas believes that professionalism delivered by international landlords and tenants have elevated the office market of Vilnius to a new level. Tenants have become more ambitious and aim to create an appealing environment to their employees, while developers have sought to build better buildings to attract most desirable tenants.

The sole tenant, namely, Danske Bank IT service centre in Lithuania DGITL, leased the entire building. K. Vedeckis noted that matching business values were one of the key factors having impacted the conclusion of the transaction. According to Martynas Babilas, buildings having been awarded top certificates not only ensure more efficient energy consumption, comfort and prestige for office users, but also emphasize values of sustainably developed business. “This is not only a sign of mature real estate market, but also of a socially responsible society” – said M. Babilas.

About LEED certification system:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system for evaluating the design, construction and responsible environmental impact. LEED rating system was developed by the United States Green Building Council. Certification is based on independent third-party assessment. The certification of LEED projects is conducted in more than 150 countries, including the EU, Canada, Mexico, India, Sweden, Estonia and Finland.

There are four certification levels:

• LEED Certified: 40 – 49 points;

• LEED Silver: 50 – 59 points;

• LEED Gold: 60 – 79 points;

• LEED Platinum: more than 80 points.

The evaluation is divided into categories (ecological evaluation of the land plot, water and energy savings, origin of materials, inside climate, innovation, regional priorities).

UNIQ Business Centre scored 86 points. Such a score was received considering the possibilities for the use of the land plot, its integrity in urban systems, namely, public transportation and accessibility, environmental criteria of the land plot, such as bicycle storage and changing rooms, “green” roof, innovative water consumption reduction technologies, water collection in the land plot, energy consumption efficiency, the use of regional materials and construction waste, innovation of indoor climate control systems and design innovation.

Additional complex attention to innovation and sustainable technologies ensured LEED “platinum” points. A rather significant number of points was scored for efficient exploitation of the land plot and favourable location of the building in the city.

For a more detailed evaluation in the English language, see:

http://www.usgbc.org/projects/uniq

For more information, please refer to:

Martynas Babilas

+370 616 12 216


Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, naudojame būtinuosius slapukus. Be šių slapukų, taip pat norėtume nustatyti ir analitinius bei reklaminius slapukus, kad, įsimindami jūsų nuostatas ir pakartotinius apsilankymus, galėtume jums suteikti aktualiausią patirtį. Paspausdami „Priimti“ jūs sutinkate, kad būtų naudojami visi nebūtinieji slapukai. Galite pasirinkti, kokius slapukus naudoti, ir daugiau sužinoti apsilankę mūsų Slapukų politikos puslapyje.