Aukciono taisyklės

Šios taisyklės taikomos, organizuojant ir vykdant aukcioną, išskyrus atvejus, kuomet prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos specifinės taisyklės. Jeigu prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos taisyklės, aukcionas vykdomas ir organizuojamas remiantis tomis taisyklėmis, ir jos yra privalomos aukciono dalyviams bei potencialiems pirkėjams.

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2020 m. balandžio mėn. 01 d.


ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

Šios Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės nustato pagrindinius nekilnojamojo turto Aukcionų organizavimo ir vykdymo principus, Aukcionų vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus Aukcionuose dalyvaujantiems asmenims, įskaitant Aukcionų rezultatų paskelbimo ir Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymą su Pardavėjais, šių asmenų teises ir pareigas bei atsakomybę dalyvaujant viešai skelbiamuose nekilnojamojo turto Aukcionuose.

1. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS:
1.1.Aukcionas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas, kai Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas siūlomas parduoti per tarpininką — Aukciono organizatorių, kai neribojamas Potencialių pirkėjų skaičius, o Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aukciono dalyviu, kurį Aukciono organizatorius pripažįsta Aukciono laimėtoju.
1.2.Aukciono dalyvis — Registruotas Tinklapio vartotojas, siekiantis dalyvauti elektroniniame Aukcione, kuris pateikė visus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus, sumokėjo Dalyvio mokestį ir kurio registraciją patvirtino Aukciono organizatorius.
1.3.Aukciono dokumentai — Registracija dalyvauti Aukcione (toliau – Registracija), Dalyvio mokestis bei visi ir bet kokie dokumentai, susiję su vykdomu Aukcionu, įskaitant Aukciono dalyvių pateiktus dokumentus, Aukciono objekto aprašymas ir kiti su Aukciono vykdymo bei Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu susiję dokumentai.
1.4.Aukciono laimėtojas — didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kurį Aukciono organizatorius pripažino Aukciono laimėtoju, arba vienintelis užsiregistravęs Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė pradinę Objekto kainą.
1.5.Aukciono antros vietos laimėtojas – antrą didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.
1.6.Aukciono objektas — Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, parduodamas Aukcione.
1.7.Aukciono organizatorius — UAB „Newsec advisers LT“, juridinio asmens kodas 302504219, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva (korespondencijos adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius), arba kita bendrovė, kuri nurodyta prie atitinkamo aukciono pateiktose taisyklėse.
1.8.Dalyvio mokestis – garantinis piniginis Aukciono dalyvio įnašas, ne didesnis nei 10 (dešimt) procentų Pradinės nekilnojamojo turto kainos, mokamas tiesiogiai Aukciono objekto savininkui (Pardavėjui) arba Aukciono organizatoriui, kaip tai numatyta Aukciono objekto Skelbime.
1.9.Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis — sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš kurios kyla Aukciono laimėtojo ir Pardavėjo pareiga aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį.
1.10.Pardavėjas — Aukciono objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris viešo elektroninio aukcionu būdu ketina parduoti nekilnojamąjį turtą ir sudaro šio turto Pirkimo – pardavimo sutartį ir kuris įgalioja aukciono organizatorių rengti aukcioną jo nuosavybės teise valdomam turtui parduoti.
1.11.„Pirk dabar“ kaina – Aukciono objekto Skelbime nurodyta kaina, kuria Taisyklių 4.30. punkto papunkčiuose aprašyta tvarka Potencialiam pirkėjui suteikiama teisė pateikti prašymą pirkti Aukciono objektą nelaukiant aukciono pradžios.
1.12.Pirkėjas — Aukciono laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis.
1.13.Pirkimo-pardavimo sutartis – Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aukciono laimėtojo (Pirkėjo).
1.14.Potencialus pirkėjas — Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, kuriems aukciono dieną suėję 18 metų, Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, ar šių asmenų grupė.
1.15.Registruotas Tinklapio vartotojas - Tinklapio lankytojas, kuris sukūrė fizinio arba juridinio asmens Paskyrą Tinklapyje Puslapio Naudojimosi tvarkoje aprašyta tvarka.
1.16.Skelbimas – e-platformoje www.newsecaukcionai.lt paskelbtas Aukciono objekto skelbimas su turto aprašymu, kaina, kainų kėlimo intervalu, Dalyvio mokesčiu, aukciono ir registracijos datomis bei papildoma informacija ar dokumentais, jei tokių yra.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.Šios Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Aukcione (Registruotiems Tinklapio vartotojams), Potencialiems pirkėjams, Aukciono dalyviams, Aukciono laimėtojams, Pirkėjams, Pardavėjui ir Aukciono organizatoriui. Šios taisyklės nėra taikomos, jeigu prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos aukciono taisyklės, tokiu atveju atitinkamame aukcione pageidaujantiems dalyvauti asmenims, potencialiems pirkėjams, aukciono dalyviams, aukciono laimėtojams, pirkėjams, pardavėjui ir aukciono organizatoriui yra taikomos pateiktosios taisyklės.
2.2.Šios Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės, su jomis sutikus Registruotam Tinklapio vartotojui, ketinančiam dalyvauti Aukcione ir įsigyti Aukciono objektą, tampa Aukciono organizatoriui ir Registruotam vartotojui/Aukciono dalyviui privalomu teisiniu dokumentu. Šis dokumentas laikomas sudėtine ir neatskiriama Tinklapio Taisyklių dalimi, kuriame nustatomos Registruotų vartotojų/Aukcionų dalyvių ir Aukcionų organizatoriaus teisės bei pareigos, Aukcionų objektų įsigijimo bei apmokėjimo už juos sąlygos bei tvarka, Dalyvių mokesčių grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Aukciono objektų pirkimu-pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos. Registruotas tinklapio vartotojas, patvirtindamas, kad sutinka su taisyklėmis, taip pat patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su prie atitinkamo aukciono medžiagos pateiktomis aukciono taisyklėmis ir jos tampa privalomu teisiniu dokumentu.
2.3.Registruoto Tinklapio vartotojo sutikimas su Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis išreiškiamas susipažinus su Tinklapio Taisyklėmis, įskaitant Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisykles, bei patvirtinant tokį sutikimą kiekvieno registravimosi į Aukcioną metu, pažymėjus varnelę langelyje prie patvirtinimo „Su Tinklapio Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“ (ar panašaus patvirtinimo, išreiškiančio Jūsų valią). Prie patvirtinimo pateikiama nuoroda į Tinklapyje prieinamas Taisykles.
2.4.Aukciono objekto (-ų) pardavimas Aukcione vykdomas tretiesiems asmenims, t. y., Aukcione dalyvauti bei Aukciono objektą (-us) įsigyti neturi teisės Pardavėjo darbuotojai ir Aukciono organizatoriaus darbuotojai.
2.5.Dalyvauti Aukcionuose turi teisę visi ne jaunesni nei 18 metų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai ir nuolatiniai gyventojai, Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės ir asmenų grupės, sudariusios rašytinį susitarimą dėl dalyvavimo Aukcione, kurie atitinka Tinklapio naudojimo tvarkos 4.4.1. - 4.4.4. numatytas sąlygas. Jeigu Aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas kartu su žemės sklypu ar jo dalimi, o ketinantis dalyvauti viešai paskelbtame Aukcione asmuo yra užsienio subjektas, jis turi atitikti žemės sandorių sudarymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.6.Asmuo, dalyvaujantis ar planuojantis dalyvauti aukcione, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų galiojančių nuostatų, nesiūlyti, neduoti Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui kyšio - pinigų, dovanų, nesuteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais paveikti aukciono rezultatus. Turint informacijos apie tokių asmenų daromą spaudimą Aukciono organizatoriaus darbuotojams ar Pardavėjui, skatinant juos nusižengti teisės aktams ar aukciono taisyklėms, bus informuojamos teisėsaugos įstaigos, o asmuo neteks teisės ateityje dalyvauti aukcionuose.
Jei turite žinių apie Aukciono organizatoriaus darbuotojų ar Pardavėjo neteisėtą elgesį ar galimus korupcijos požymius, kviečiame apie tai pranešti Atitikties vadovei: z.gajin@newsec.lt
2.7.Šios Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 117 ir 8 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Lietuvos Respublikoje Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklių parengimo metu.
2.8.Šiose Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje, jei šiose Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėse nenurodyta kitaip.

3. AUKCIONO PASKELBIMAS
3.1. Informaciją apie kiekvieną ketinamą vykdyti Aukcioną Aukciono organizatorius paskelbia Tinklapyje adresu www.newsecaukcionai.lt, taip pat skelbimų portaluose ir tinklapiuose http://www.aruodas.lt/, www.skelbiu.lt ir http://www.ntzemelapis.lt/ ne vėliau kaip prasidėjus registracijai, nebent teisės aktuose nustatytas ilgesnis terminas. Ši informacija papildomai gali būti skelbiama Pardavėjo internetiniame tinklapyje ar kitose viešai prieinamose žiniasklaidos priemonėse, taip pat siunčiama Registruoto vartotojo nurodytu elektroniniu paštu, jei Registruotas vartotojas pasirinko naujienlaiškių gavimo paslaugą.
3.2. Su skelbimais apie numatomus vykdyti Aukcionus galima susipažinti paspaudus Tinklapio www.newsecaukcionai.lt viršuje esančią nuorodą „Aukcionai“ ir pasirinkus pageidaujamus Aukcionų paieškos kriterijus.
3.3. Skelbime apie Elektroninį aukcioną nurodoma tokia informacija:
3.3.1. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto duomenys (turto pavadinimas/aprašymas, unikalus numeris ir/arba žemės sklypo kadastro numeris, adresas, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios sąlygos, informacija apie suvaržymus, jeigu tokių yra, servitutai ir informacija, ar žemės sklypas parduodamas, ar nuomojamas, nuotraukos, planai, žemėlapiai ir kita informacija);
3.3.2. Pradinė nekilnojamojo turto kaina, įskaitant Žemės sklypo pardavimo kainą, jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Pradinė nekilnojamojo turto kaina apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (kaina nurodoma eurais be centų);
3.3.3. „Pirk dabar“ kaina ir sąlygos, jeigu Aukciono organizatorius ir Pardavėjas nusprendžia šią informaciją paskelbti;

3.3.4. Dalyvio mokesčio dydis ir jo sumokėjimo sąlygos bei tvarka;

Dalyvio mokesčio dydis nustatomas pagal pradinę objekto kainą (jeigu prie atitinkamo aukciono nėra pateikta kitų dydžių):

Kai pradinė nekilnojamojo turto kaina Eur (be PVM) Dalyvio mokesčio suma Eur
Iki 15.000 300
Nuo 15.001 iki 25.000 1.000
Nuo 25.001 iki 50.000 3.000
Nuo 50.001 iki 150.000 5.000
Nuo 150.001 iki 300.000 10.000
Nuo 300.001 iki 1.000.000 20.000
Nuo 1.000.001 50.000


3.3.5. Banko sąskaitos numeris, į kurią turi būti sumokėtas Dalyvio mokestis bei šio mokesčio gavėjas, nekilnojamojo turto Pardavėjo banko sąskaitos numeris, į kurią turi būti sumokėta visa nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Dalyvio mokestis, avansas ir kt.), sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį nurodomi iššokančiame lange „Generuoti mokėjimo duomenis“, atliekant registraciją į aukcioną;
3.3.6. Aukciono dalyvių registravimo bei Aukciono vykdymo pradžios / pabaigos data ir laikas;
3.3.7. Aukciono dokumentų formos, skirtos užpildyti ir/arba jų pateikimo tvarka;
3.3.8. informacija apie galimybę atlikti Aukciono objekto apžiūrą ir laiką, jeigu žinoma;
3.3.9. Preliminarios Pirkimo – pardavimo sutarties projektas, jeigu yra;
3.3.10. Aukciono organizatoriaus paskirto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
3.3.11. kita informacija, susijusi su konkretaus Aukcionu vykdymu.
3.4. Skelbime, be 3.3. punkte ir papunkčiuose nurodytos informacijos, taip pat gali būti nurodoma, kad keli nekilnojamojo turto objektai komplektuojami į vieną Aukciono objektą ir yra parduodami kartu. Tokiu atveju visiems Aukciono objektą sudarantiems nekilnojamojo turto objektams suteikiamas vienas bendras Aukciono objekto kodas, o Aukciono dalyvis gali teikti kainos pasiūlymus tik dėl visų Aukciono objektą sudarančių nekilnojamojo turto objektų. Aukciono dalyvis turi siūlyti kainą už visą Aukciono objektą; jeigu Aukciono dalyvio nekilnojamojo turto objektų siūlomų kainų suma nesutampa su bendra siūloma kaina už visą Aukciono objektą, nustatant Aukciono laimėtoją vertinama tik bendra siūloma kaina.
3.5. Visa Pardavėjo ar Aukciono organizatoriaus pateikta informacija apie Aukciono objektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Aukciono objekto nuotraukas, planus, žemėlapius ir kt., laikytina teisinga, tačiau nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išbaigtumo ir aktualumo patikrinimą atsako Potencialus pirkėjas. Vis dėlto, aukciono organizatorius dės visas pastangas informuoti Potencialius pirkėjus ir Aukciono dalyvius, su kuriais pradėta komunikacija, apie naujausią aktualią objekto informaciją kaip įmanoma greičiau po to, kai tokia informacija tampa žinoma.
Pardavėjas papildomai akcentuoja, kad tais atvejais, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas (ar žemės sklypas yra kaip dalis Aukciono objekto), Potencialus pirkėjas privalo papildomai išnagrinėti bei įvertinti visas su tokiu Aukciono objektu (jo dalimi) susijusias galimas teisines bei ekonomines rizikas. Kai Aukciono objektas yra statinys, Potencialus pirkėjas taip pat privalo išsiaiškinti visą situaciją, susijusią su žemės sklypu ar jo dalimi, kurią užima Aukciono objektas ir kuri yra būtina Aukciono objektui naudoti pagal paskirtį; jeigu Pardavėjas nėra žemės sklypo, kuriame yra Aukciono objektas, savininkas, žemės sklypas yra nesuformuotas, nėra sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis ar esant kitai situacijai, Potencialus pirkėjas privalo savarankiškai išsiaiškinti visus žemės sklypo naudojimo, teisių į žemės sklypą, žemės sklypo suformavimo ir kt. klausimus dėl žemės sklypo ar jo dalies naudojimo įteisinimo su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ar kitu atitinkamu subjektu.
3.6. Su Aukciono dokumentais Aukciono dalyvis gali susipažinti Aukciono organizatoriaus ir Pardavėjo nustatyta tvarka, prieš tai pasirašius įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos, jeigu atitinkama informacija nėra prieinama viešai.
3.7. Potencialus pirkėjas ir/ar Aukciono dalyvis, pageidaujantis dalyvauti Aukcione ir įsigyti Aukciono objektą, prisiima visišką atsakomybę už:
3.7.1. savarankišką Aukciono objekto teisinio, mokestinio, aplinkos apsaugos, techninio ir kt. patikrinimo atlikimą bei patikrinimų ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą;
3.7.2. savarankišką Aukciono objekto faktinę apžiūrą, būklės, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės būklės, kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, projekto, darbų, statinio, jame esančių įrenginių, inžinerinių sistemų ir tinklų, kt. kokybės, patikrinimą, trūkumų / defektų įvertinimą, įsitikinimą Aukciono objekto tinkamumu ir atitikimu Potencialaus pirkėjo, Aukciono dalyvio lūkesčiams / tikslams, susipažinimą su Aukciono objekto dokumentacija ir jos patikrinimą ir visus kitus galimus patikrinimus. Aukciono objekto apžiūra gali būti vykdoma tik iš anksto suderinus su Aukciono organizatoriumi ir Pardavėju. Dėl Aukciono objekto apžiūros (laiko) Aukciono dalyvis kreipiasi į Aukciono organizatorių;
3.7.3. visos viešai prieinamos informacijos apie Aukciono objekto patikrinimą;
3.7.4. užklausų pateikimą valstybės institucijoms, pareigūnams ir kitiems subjektams dėl informacijos apie Aukciono objekte vykdomų / vykdytų bei potencialiai galimų vykdyti veiklų, galimus aplinkos apsaugos, žemės naudojimo, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus, bet kokių kitų įstatymų, kodeksų, taisyklių, reglamentų ir pan. reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus;
3.7.5. informacijos apie mokesčius, mokėtinus už Aukciono objektui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus mokesčius, susijusius su Aukciono objektu.
3.7.6. Pardavėjo nuostolių atlyginimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Taisyklių 4.30., 5.1., 5.12. punktuose numatytais atvejais.
3.8. Potencialiems pirkėjams ir/ar Aukciono dalyviams rekomenduojama asmeniškai atlikti Aukciono objekto patikrą/apžiūrą vietoje ir savarankiškai patikrinti visą, jų manymu, reikalingą informaciją, kaip nurodyta šių taisyklių 3.7.1 – 3.7.6 papunkčiuose. Tokie patikrinimo veiksmai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki Aukciono vykdymo pradžios, pranešus apie tai Pardavėjui ar Aukciono organizatoriui, kuris esant galimybei, gali suteikti jo turimą informaciją, tačiau jokiais atvejais nėra ir nebus atsakingas už tokios informacijos tikslumą ir išbaigtumą. Aukciono objektas yra parduodamas tokios būklės, kokios jis yra Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu. Pardavėjas ir Aukciono organizatorius neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių rašytinių ar žodinių pareiškimų ar garantijų dėl parduodamo Aukciono objekto būklės ir kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, jokių garantijų dėl Aukciono objekto vertės, būklės, atitikimo teritorijų planavimo, statybos, aplinkos apsaugos ir kitiems teisės aktų reikalavimams ar tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, išskyrus pareiškimus ir garantijas bei dokumentus ir / ar pažymas, kuriuos privaloma pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus su tikslu sudaryti ir notariškai patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, neteikiamos jokios garantijos dėl inžinerinių tinklų bei bet kokių kitų komunikacijų buvimo, galimybės juos įrengti ir / ar prie jų prisijungti.
3.9. Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ir nuostolius dėl galimų Aukciono objekto trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl Aukciono objekto neatitikimo statybos, teritorijų planavimo, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, bet kokio privalomo leidimo nebuvimo arba Aukciono objekto neatitikimo Potencialaus pirkėjo ir/ar Aukciono dalyvio lūkesčiams ar bet kokios trečiosios šalies pateiktai informacijai apie Aukciono objektą.

4. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJA
4.1. Dalyvauti Aukcione turi teisę tik šių Taisyklių ar prie atitinkamo aukciono pateiktų taisyklių nustatyta tvarka užsiregistravę ir pateikę visus Aukciono dokumentus ir sumokėję Dalyvio mokestį Potencialūs pirkėjai, Aukciono organizatoriaus patvirtinti Tinklapyje pagal Taisyklėse nurodytus kriterijus ir pripažinti Aukciono dalyviais.
4.2. Potencialus pirkėjas (fizinis arba juridinis asmuo arba jo įgalioti asmenys (atstovai)) registruodamasis Aukciono dalyviu, turi sumokėti ne mažesnį, nei Skelbime nurodyta, Dalyvio mokestį. Dalyvio mokestis sumokamas į konkretaus aukciono Skelbime Registracijos metu iššokančiame lange nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį, nurodytą objekto Skelbime.
4.3. Užsiregistruoti į konkretų Aukcioną gali tik Registruoti e-aukcionų Tinklapio www.newsecaukcionai.lt vartotojai, sukūrę savo Paskyrą Tinklapyje. Registruotas vartotojas, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, turi užsiregistruoti į konkretų Aukcioną skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu.
4.4. Asmenų registracija į Aukcioną vyksta Dalyviui paspaudus Tinklapio viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką „Prisijungti“ ir pasirinktame Aukcione paspaudus mygtuką „JUNGTIS“.
4.5. Prisijungus prie savo Paskyros, Registruotas Tinklapio vartotojas, norėdamas dalyvauti konkrečiame Aukcione, privalo:
4.5.1. perskaityti ir patvirtinti, kad susipažino su Aukcionų Tinklapio naudojimo taisyklėmis. Registruotas vartotojas taip pat privalo patvirtinti, kad sutinka, jog Aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo elektroniniame Aukcione tikslais, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Registruoto  vartotojo sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Elektroninių Aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku”, t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį;
4.5.2. sumokėti Aukciono Dalyvio mokestį. Paspaudus nuorodą „Generuoti mokėjimo duomenis“ atsiranda informacija, susijusi su mokėjimo rekvizitais (gavėjas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas, automatiškai užpildyta mokėjimo paskirtis), kuri tuo pačiu bus pateikiama konkretaus Aukciono dokumentų sąraše. Dalyvio registracijos mokestis turi būti sumokėtas bankiniu pavedimu. Atlikus mokėjimą bankiniu pavedimu, Aukciono dalyvis patvirtinamas per 1 darbo dieną nuo pavedimo ir jo sumokėjimo kopijos Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui gavimo momento. Papildomos sąlygos dėl Dalyvio mokesčio įskaitymo, grąžinimo ir kitų sąlygų gali būti numatytos konkretaus Aukciono sąlygose;
4.6.Aukciono organizatorius turi teisę reikalauti papildomai pateikti šiose Taisyklėse žemiau nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas:
4.6.1.Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo (turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)) kopiją arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos elektroninio sertifikuoto registro išrašo arba išrašo iš Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės, kurioje juridinis asmuo įregistruotas, Juridinių asmenų registro kopiją; jeigu Potencialus pirkėjas yra užsienio juridinis asmuo, turi būti pateikti juridinio asmens įregistravimą bei atstovo įgaliojimus pagrindžiančių dokumentų patvirtinti nuorašai, kurie turi būti legalizuoti arba patvirtinti žyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, turinčio teisę verstis šia veikla, parašu);
4.6.2.Potencialaus Pirkėjo — juridinio asmens vadovo atstovavimo pagrindą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.6.3.įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu Aukciono dalyviui atstovauja (t.y. yra pasirašęs Paraišką bei ketina dalyvauti Aukcione) kitas asmuo, taip pat šio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo (turi būti išduotas nuo 2003 m. sausio 1 d.)) kopiją. Kai Aukciono dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
4.6.4.Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.6.5.Kitus Skelbime nurodytus dokumentus (jeigu tokie nurodyti);
4.6.6.Tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, fizinis asmuo, neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, turi pateikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (toliau — Konstitucinis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančios užsienio valstybės pilietybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo yra tokios užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas, nuorašą; užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija turi pateikti juridinio asmens ar kitos organizacijos aktualų ir išsamų išrašą apie juridinį asmenį iš valstybės, kurioje juridinis asmuo įregistruotas, Juridinių asmenų registro ar kitos institucijos, ir steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, kt.) ar kitų juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar organizacija yra įsteigtas(-a) Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančioje valstybėje, nuorašus; šiame Taisyklių punkte nurodytų užsienio valstybėse išduotų dokumentų nuorašai turi būti legalizuoti ar patvirtinti žyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, turinčio teisę verstis šia veikla, parašu);
4.6.7.Jeigu Aukcione pageidauja dalyvauti asmenų grupė – sandorio dėl ketinimo įsigyti Aukciono objektą bendrosios dalinės nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopiją;
Aukciono organizatoriaus prašymu, Aukciono laimėtojas prieš sudarant Pirkimo–pardavimo sutartį privalo pateikti Aukciono organizatoriui Taisyklių 4.6.1. - 4.6.7. punktuose nurodytų Aukciono dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintus šių Aukciono dokumentų nuorašus. Aukciono dokumentai gali būti pateikiami skenuoti Skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.7.Neatlikus bet kurio iš anksčiau sekusių registracijos veiksmų arba pasibaigus Aukciono registracijos laiku, tolesni registracijos veiksmai yra neleidžiami.
4.8.Atlikus registraciją, registracijos būsena pasikeičia į „Laukiama patvirtinimo“. Registruotas Tinklapio vartotojas tampa Aukciono dalyviu ir gali dalyvauti Aukcione tik po to, kai jo registraciją į Aukcioną patvirtina Aukciono organizatorius, t.y. būsena pasikeičia į „Patvirtinta“. Tuo atveju, jeigu Registruotas Tinklapio vartotojas neatlieka visų šiose Taisyklėse nurodytų veiksmų, nepateikia privalomų dokumentų ir (ar) per Aukciono organizatoriaus nustatytą terminą neištaiso dokumentų trūkumų, Aukciono organizatorius tokią registraciją atmeta, išsiunčiant Registruoto vartotojo nurodytu el. paštu pranešimą apie registracijos atmetimo priežastis bei Dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir terminus. Pranešimas apie patvirtintą registraciją į Aukcioną pateikiama Aukciono dalyviui jo Tinklapio Paskyroje.
4.9.Fizinis asmuo, prisijungęs Tinklapyje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikęs savo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijas .pdf arba .jpeg formatu ir gavęs Aukciono organizatoriaus patvirtinimą. Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per savo atstovą – juridinio asmens vadovą ar įgaliotą asmenį. Jeigu Aukciono dalyvis, dalyvaudamas Aukcione, atstovauja kitą asmenį, atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir atstovavimo pagrindą. Jei atstovaujamas fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat jeigu įmanoma, asmens kodą ir valstybę. Jei atstovaujamas ne Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą ir valstybę bei įsivertinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus, taikomus Aukciono objekto (ir žemės sklypo, jei turtas parduodamas kartu su žemės sklypu) įsigijimui.
4.10.Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad Aukciono dalyvis atstovauja pats save ir laimėjimo atveju taps Pirkėju. Jeigu yra nurodomas atstovaujamas asmuo ar keli atstovaujami asmenys, tai reiškia, kai Aukciono laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis arba jie. Tuo atveju, jeigu ir atstovaujamas asmuo, ir Aukciono dalyvis ketina tapti įgyjamo turto savininkais, Aukciono dalyvis taip pat turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.
4.11.Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, atlikdami registracijos į konkretų Aukcioną procedūrą, privalo papildomai pateikti žemiau nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtinti, kad Aukciono laimėjimo atveju pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
4.11.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
4.11.2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;
4.11.3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo Aukcione ir nekilnojamojo turto bei jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;
4.11.4. atstovų įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;
4.11.5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
4.11.6. kitus dokumentus, jeigu tai nurodyta konkrečiame skelbime apie Aukcioną.
4.12. Aukcione ketinantys dalyvauti užsienio subjektai, be 4.11 punkto papunkčiuose nurodytų dokumentų, Aukciono organizatoriui taip pat privalo pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumentų nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.
4.13. Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, turi pateikti šių taisyklių 4.11. punkto papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas, įsipareigojant Aukciono laimėjimo atveju, pateikti šių dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas.
4.14. Aukciono organizatorius, patikrinęs Aukciono dokumentus ir aptikęs bet kokio pobūdžio Aukciono dokumentų pateikimo trūkumus, apie tai informuoja Registruotą Tinklapio vartotoją bei nustato terminą, kuris negali būti vėlesnis nei registracijos į Aukcioną  pabaiga, nustatytiems trūkumams pašalinti. Jei asmuo per nustatytą terminą pašalina nustatytus trūkumus, Aukciono organizatorius priima Registruoto vartotojo dokumentus ir patvirtina jį Aukciono dalyviu. Jei per Aukciono organizatoriaus nustatytą pateiktų Aukciono dokumentų trūkumų pašalinimo laikotarpį Registruotas vartotojas nepašalina nustatytų trūkumų ir nepateikia tinkamų dokumentų Aukciono organizatoriui (Aukciono organizatoriaus elektroninio pašto adresu), Aukciono organizatorius turi teisę nepatvirtinti Registruoto  vartotojo registracijos.
4.15. Aukciono organizatorius nepriima Aukciono dokumentų, pateiktų pasibaigus Skelbime nurodytam Aukciono dokumentų registravimo terminui. Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už Aukciono dokumentų būklę jų gavimo metu ar Aukciono dokumentų gavimo užtikrinimą.
4.16. Pardavėjas ir Aukciono organizatorius neatsako už interneto, elektroninių ryšių ar kitus sutrikimus, dėl kurių Aukciono dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Aukciono dalyvis yra atsakingas už tai, kad Aukciono dokumentai būtų išsiųsti ir pateikti Aukciono organizatoriui laiku. Potencialus pirkėjas privalo savarankiškai įvertinti galimus paslaugų teikėjų vėlavimus, interneto ryšio ir kitus sutrikimus, tokių paslaugų teikimo trukmę ir kt.
4.17. Aukciono organizatorius turi teisę atšaukti Registruoto vartotojo registraciją į Aukcioną, o Pardavėjas turi teisę negrąžinti sumokėto Dalyvio mokesčio, jeigu po registracijos atlikimo ir jos patvirtinimo, Aukciono organizatorius nustato jog Aukciono dalyvis neatitinka Taisyklėse arba teisės aktuose nustatytų imperatyvių reikalavimų. Dalyvio mokestis Aukciono organizatoriaus ir Pardavėjo sprendimu gali būti grąžintas Aukciono dalyviui, jeigu nustatomos svarbios priežastys, dėl kurių nėra Aukciono dalyvio kaltės.
4.18. Aukciono organizatorius turi teisę atmesti Potencialaus pirkėjo Registraciją ir nepatvirtinti jo Aukciono dalyviu arba atsisakyti pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu paaiškėja, kad:
4.18.1. pateikti ne visi Taisyklių 4. skyriuje ar Skelbime nurodyti Aukciono dokumentai arba jie neatitinka Taisyklių 4. skyriaus papunkčiuose nustatytų reikalavimų;
4.18.2. Dalyvio mokestis pervestas ne į Skelbime nurodytą sąskaitą. Jeigu Dalyvio mokestis buvo pervestas ne į Pardavėjo ar Aukciono organizatoriaus vardu atidarytą banko sąskaitą, Aukciono organizatorius ir Pardavėjas neatsako už šių lėšų grąžinimą Potencialiam pirkėjui ar jo atstovui;
4.18.3. Užpildyti ne visi Registracijos formos/Profilio anketos laukai arba nurodyta informacija yra neteisinga, netiksli, neišsami;
4.18.4. Potencialus pirkėjas yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas, jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka arba yra aplinkybių, leidžiančių manyti, kad Potencialus pirkėjas gali tapti nemokus, jam gali būti keliama bankroto byla, Potencialus pirkėjas gali būti restruktūrizuojamas, ir kt.;
4.18.5.Tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, Potencialus pirkėjas arba bent vienas asmenų grupės narys tais atvejais, kai Potencialus pirkėjas yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, neatitinka Konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų kriterijų.
4.19. Aukciono organizatorius gali atmesti Potencialaus pirkėjo Aukciono dokumentus ir atsisakyti pripažinti jį Aukciono dalyviu arba atsisakyti pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui tapo žinoma, ar jie turi pagrįstų įtarimų, kad Potencialus pirkėjas ar Aukciono dalyvis (arba bent vienas narys iš asmenų grupės tais atvejais, kai Potencialus pirkėjas ar Aukciono dalyvis yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
4.19.1. gali būti susijęs su terorizmo finansavimu. Jeigu Potencialus pirkėjas ar didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis yra juridinis asmuo, jis taip pat laikomas susijusiu su terorizmo finansavimu, kai šį kriterijų atitinka bet koks tiesiogiai su šiuo juridiniu asmeniu susijęs asmuo ar juridinio asmens atstovas;
4.19.2. yra pakankamai duomenų teigti, kad pinigai, skirti sumokėti už Aukciono objektą arba kitoms prievolėms pagal Pirkimo-pardavimo sutartį vykdyti, gali būti sukaupti nusikalstamu ar kitu neteisėtu būdu;
4.19.3. yra kitų aplinkybių, dėl kurių Pardavėjas negali pradėti dalykinių santykių su Potencialiu Pirkėju ar Aukciono dalyviu.
4.20. Aukciono organizatorius, atmesdamas Aukciono dalyvio dokumentus arba atsisakydamas pripažinti Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju Taisyklių 4.19.1, 4.19.2 ir 4.19.3 punktuose nurodytais pagrindais, neprivalo kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos ar užsienio institucijas ar įstaigas dėl Taisyklių 4.19.1, 4.19.2 ir 4.19.3 punktuose nurodytus kriterijus pagrindžiančios informacijos ir neprivalo pateikti Potencialiam pirkėjui ar Aukciono dalyviui jokių pažymų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių šią Aukciono organizatoriaus ar Pardavėjo turimą informaciją.
4.21. Jeigu Potencialaus pirkėjo Aukciono dokumentai atmetami ir jis nepatvirtinamas Aukciono dalyviu, apie tai Aukciono organizatorius informuoja raštu, pranešimą siųsdamas Registracijoje nurodytu el.pašto adresu arba Registruoto Tinklapio vartotojo e-aukcionų platformos Pranešimų skiltyje, nurodydamas priežastį, dėl kurios atmesti Aukciono dokumentai ir Potencialus pirkėjas nebuvo pripažintas Aukciono dalyviu.
4.22. Dalyvio mokesčiai Potencialiems pirkėjams, nepatvirtintiems Aukciono dalyviais dėl šių Taisyklių 4.14. ir 4.19. punktuose nurodytų priežasčių, grąžinami be atskaitymų, išskyrus Taisyklių 4.17., 4.18.2., 4.23., 5.1., 5.4., 5.12., 5.14.2. ir 6.4 punktuose numatytus atvejus. Dalyvių mokesčiai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po Aukciono dienos.
4.23. Potencialus pirkėjas, Užpildęs registracijos formą ir pateikęs Aukciono dokumentus, iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti Aukcione, pateikdamas Aukciono organizatoriui rašytinį prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas) anuliuoti arba grąžinti Aukciono dokumentus, kuriame, be kitų duomenų, nurodo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinamas Dalyvio mokestis, rekvizitus. Potencialiam pirkėjui, atsisakiusiam dalyvauti Aukcione iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, Aukciono dokumentai ir sumokėtas Dalyvio mokestis grąžinami ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po Aukciono dienos.
Toks Potencialus pirkėjas turi teisę iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos pateikti naujus Aukciono dokumentus. Pateikiant naujus Aukciono dokumentus, turi būti pateikiami visi Taisyklių 4.1. - 4.6 ir 4.11 punktų papunkčiuose išvardinti dokumentai bei išpildytos visos kitos Taisyklėse numatytos sąlygos. Jei nauji Aukciono dokumentai yra pateikiami kitam Aukciono objektui, prieš pateikdamas naujus Aukciono dokumentus, Potencialus pirkėjas turi sumokėti Dalyvio mokestį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kai asmuo pateikia naujus Aukciono dokumentus ir neatšaukia ankstesnių, laikoma, kad Potencialus pirkėjas atšaukė anksčiau pateiktus Aukciono dokumentus ir Aukcione dalyvauja vėliau pateikti Aukciono dokumentai. Potencialus pirkėjas, atšaukęs pateiktus Aukciono dokumentus ir nepateikęs naujų iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, laikomas atsisakiusiu dalyvauti Aukcione. Atšaukus Aukciono dokumentus iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, įmokėtas Dalyvio mokestis grąžinamas Taisyklėse nurodyta tvarka į Aukciono dalyvio nurodytą banko sąskaitą.
Priešingu atveju, t.y., jeigu Potencialus pirkėjas iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos nepateikė Aukciono organizatoriui rašytinio prašymo grąžinti Aukciono dokumentus kaip nurodyta aukščiau, tačiau Aukciono dieną iki Aukciono pradžios paskelbimo atsisakė dalyvauti Aukcione (pirkti Aukciono objektą, dėl kurio jis registravosi ir pateikė Aukciono dokumentus), tokiam Potencialiam pirkėjui jo sumokėtas Dalyvio mokestis negrąžinamas.
4.24. Fizinis asmuo į konkretų paskelbtą Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip Aukciono dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.
4.25. Tuo atveju, jeigu rengiamas pakartotinis to paties turto Aukcionas dėl to, kad Aukciono laimėtojas nesumokėjo Pardavėjui visos arba dalies Aukciono objekto kainos, toks Aukciono dalyvis laikomas nesąžiningu pirkėju bei praranda teisę dalyvauti pakartotiniame Aukcione. Nesąžiningas pirkėjas tokiais atvejais privalo atlyginti Aukciono organizatoriui naujo Aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame Aukcione daiktas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.
4.26. Aukciono dokumentai registruojami tik nurodytu Skelbime Aukciono dokumentų registravimo terminu bei jame nurodytomis dienomis ir valandomis.
4.27. Jeigu iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos neįregistruojamas bent vienas Aukciono dalyvis, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir Aukciono organizatorius gali skelbti pakartotinį Aukcioną.
4.28. Aukciono organizatorius, suderinęs su Pardavėju arba gavęs jo nurodymą, bet kuriuo momentu iki Aukciono dienos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti Aukciono vykdymą. Jeigu Aukciono vykdymas šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka nutraukiamas po to, kai Aukciono organizatorius įregistruoja Aukciono dalyvių dokumentus, Aukciono organizatorius apie tai informuoja Aukciono dalyvį(-ius) Registracijoje nurodytais kontaktais. Sumokėtas Dalyvio mokestis grąžinamas į Aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo nutraukti Aukciono vykdymą priėmimo dienos.
4.29. Nepaisant Taisyklėse nustatytų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę, tačiau neprivalo, bet kuriuo metu nuo Aukciono paskelbimo dienos iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos parduoti Aukciono Objektą pagal Skelbime nurodytas „Pirk dabar“ sąlygas (už „Pirk dabar“ kainą ir kt.) bet kuriam asmeniui.
4.30. „Pirk dabar“ sąlygos:
4.30.1. „Pirk dabar“ kaina taikoma ne visiems paskelbtiems aukcionams, o tik tiems, kurių Skelbimuose yra nurodyta „Pirk dabar“ kaina
4.30.2. Potencialus pirkėjas, norintis pasinaudoti „Pirk dabar“ sąlyga, aukciono Skelbime spaudžia mygtuką „Pirkti dabar“ ir nusiunčia aukciono organizatoriui žinutę apie ketinimą pasinaudoti šia sąlyga. Norėdamas išsiųsti tokią žinutę, Potencialus pirkėjas turi būti Registruotas Tinklapio vartotojas.
4.30.3. Aukciono organizatorius pateiks prašymo „Pirkti dabar“ formą, kurią užpildęs, potencialus pirkėjas turi pasirašyti ir grąžinti prašymą Aukciono organizatoriui.
4.30.4. Aukciono organizatorius, gavęs užpildytą prašymą, jį pateikia Pardavėjui ir gauna iš jo pritarimą parduoti arba atmetimą. Jeigu 3 darbo dienų eigoje užregistruojami keli prašymai „Pirkti dabar“, Pardavėjas turi teisę nesutikti parduoti su „Pirk dabar“ sąlyga ir tęsti Aukcioną.
4.30.5. Gavus Pardavėjo sutikimą parduoti su „Pirk dabar“ sąlyga, Potencialus pirkėjas turi sumokėti 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) avansinį mokėjimą į Pardavėjo sąskaitą, o Aukciono objektas išimamas iš Aukciono objektų sąrašo bei Skelbimo ir kiti potencialūs pirkėjai netenka galimybės dalyvauti aukcione.
4.30.6. Pirmumo teisę sudaryti Preliminarią Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį turi tas asmuo, kurio prašymas „Pirk dabar“ buvo gautas anksčiau, gautas Pardavėjo sutikimas parduoti ir 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) suma į Pardavėjo sąskaitą buvo pervesta anksčiau.
4.31. Tokiu atveju, Pardavėjo ir asmens, norinčio pirkti Aukciono objektą iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, susitarimas įforminamas Pardavėjui priimtinomis sąlygomis, sudarant Preliminariąją tokio Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį. Kai sudaroma Preliminari tokio Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis, Aukciono organizatorius apie tai informuoja registruotus Aukciono dalyvius ir/arba Potencialius pirkėjus, su kuriais buvo pradėta komunikacija, Registracijoje nurodytu būdu ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena iki Aukciono pradžios. Tokiu atveju sumokėti Dalyvio mokesčiai grąžinami į Aukciono dalyvių nurodytas sąskaitas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pardavėjo sprendimo parduoti Aukciono objektą „Pirk dabar“ sąlygomis priėmimo dienos.
4.32. Jeigu asmuo, norintis pirkti Aukciono objektą iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, pateikė Pardavėjui prašymą dėl galimybės pasinaudoti sąlyga „Pirk dabar“ ir taip išreiškė ketinimą pirkti Aukciono objektą, gavo Pardavėjo sutikimą parduoti, sumokėjo 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) sumą, tačiau iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos atsisakė sudaryti Preliminariąją Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartį, minėtas asmuo įsipareigoja atlyginti Pardavėjui nuostolius, minimalius ir neįrodinėtinus, kurių suma yra lygi sumokėtai 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos sumai. Tuo atveju, jeigu Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, laikoma, kad Aukciono objektas ir toliau parduodamas Aukcione už kainą, ne mažesnę, nei Aukciono objekto Skelbime nurodyta kaina.
4.33. Likusių asmenų sumokėtas sumas Taisyklių 4.30 - 4.31. punktuose numatytais atvejais, Pardavėjas grąžina ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų į jų nurodytas sąskaitas.

5.AUKCIONO VYKDYMAS
5.1. Aukcionus organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius. Aukcionas prasideda Tinklapyje ir objekto Skelbime nurodytu laiku. Aukcione kainą gali siūlyti tik Aukciono dalyvis, kurio registracija į Aukcioną buvo patvirtinta Aukciono organizatoriaus. Jeigu iki Aukciono pradžios neužsiregistravo nei vienas Aukciono dalyvis, Aukcionas laikomas neįvykusiu. Jeigu Aukcione užsiregistruoja dalyvauti vienintelis Aukciono dalyvis, jis turi teisę įsigyti turtą už Pradinę nekilnojamojo turto kainą, bet privalo ją pasiūlyti Tinklapyje paspausdamas mygtuką „Pasiūlyti kainą“, laukelyje įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Jeigu vienintelis užsiregistravęs Aukciono dalyvis nepasiūlo kainos iki aukciono pabaigos arba atsisako sudaryti Pirkimo – pardavimo sutartį, aukcionas laikomas neįvykusiu ir jis praranda teisę reikalauti grąžinti sumokėtą Dalyvio mokestį.

5.2. Vykstant Aukcionui, Aukciono dalyviai Tinklapyje turi įvesti siūlomą kainą už Aukciono objektą.  Aukciono dalyviai kainą gali didinti konkrečiame Aukciono Skelbime nurodytu minimaliu kainos kėlimo intervalu. Jeigu Aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus Pradinei objekto pardavimo kainai. Kiti dalyviai gali siūlyti kainą ją didinant ne mažiau nei nurodytas minimalus kainos didinimo intervalas, arba jos nesiūlyti (nedidinti) neprarasdami sumokėto Dalyvio mokesčio. Minimalus kainos didinimo intervalas yra pateikiamas automatiškai. Aukciono dalyvis siūlomą kainą gali keisti - įrašyti į langelį savo nuožiūra (daugiau už nurodytą minimalų kėlimo intervalą). Aukciono metu Tinklapio sistema neleidžia skirtingiems Aukciono dalyviams atlikti vienodo dydžio kainos statymų.

Minimalus kainos didinimo intervalas nustatomas pagal parduodamo Objekto kainą (prie atitinkamo aukciono pateiktose taisyklėse gali būti numatyti ir kiti intervalai):

Kai pradinė Objekto kaina Eur (be PVM) Minimalus kainos didinimo intervalas Eur (be PVM)
Iki 5.000 100
Nuo 5001 iki 25.000 500
Nuo 25.001 iki 150.000 1.000
Nuo 150.001 iki 1.000.000 5.000
Nuo 1.000.001 ir daugiau 10.0005.3.Užsiregistravę Aukciono dalyviai turi teisę nedidinti Pradinės nekilnojamojo turto kainos, tačiau jeigu nei vienas iš užsiregistravusių dalyvių nepasiūlo pradinės kainos, jie praranda teisę susigrąžinti Dalyvio mokestį, o Aukcionas laikomas neįvykusiu.
5.4.Norint Aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Pasiūlyti kainą“ įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Sėkmingai pasiūlius kainą Aukciono dalyviui pateikiamas iššokantis pranešimas, jog pasiūlyta kaina priimta.
5.5.5.2. – 5.4. punktuose nustatyta tvarka pasiūlytos kainos Aukciono dalyvis negali atšaukti. Aukciono dalyviui pasiūlius kainą prie konkretaus Aukciono objekto skelbimo atsiranda lentelė su žaliu užrašu „Laimite“. Jeigu kitas dalyvis pasiūlo didesnę kainą, šis užrašas pasikeičia į „Pralaimite“. Apie kito dalyvio kainos siūlymą, Aukciono dalyvis yra informuojamas Tinklapio viršuje dešinėje esančioje meniu skiltyje „Pranešimai“.
5.6.Kainos siūlymai už parduodamą nekilnojamąjį turtą teikiami iki Tinklapyje prie konkretaus Aukciono nurodyto pabaigos laiko, nebent yra numatyta pratęsimo funkcija – papildomos 15 (penkiolikos) minučių. Tuo atveju, jeigu likus 15 (penkiolikai) minučių iki Aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos siūlymas, Aukcionas pratęsiamas papildomam 15 (penkiolikos) minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą 15 (penkiolikos) minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo Aukcionas pakartotinai pratęsiamas 15 (penkiolikos) minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Aukcionas užbaigiamas, jeigu per 15 (penkiolika) minučių ir nulis sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas. Šiame punkte nustatyta tvarka Aukcionas gali būti pratęsiamas neribotą skaičių kartų.
5.7.Aukciono dalyviai turi įvertinti galimus minimalius Tinklapio sistemos ir savo elektroninio įrenginio laikmačių skirtumus sekundžių paklaida ir pateikti siūlomą kainą įvertinę riziką, kad sistema nespės užfiksuoti kainos siūlymo, jei jis Tinklapio sistemoje galimai jau bus pasibaigęs.
5.8.Aukciono organizatorius dėl objektyvių  nuo jo nepriklausančių priežasčių (pvz., interneto ryšio sutrikimai, Tinklapio veiklos sutrikimai, neleidžiantys dalyviams atlikti statymų ir kt.) turi teisę pratęsti atitinkamo aukciono terminą savo nuožiūra, iki kol bus pašalintos priežastys, trukdančios sėkmingai tęsti ir užbaigti aukcioną. Aukciono organizatorius apie tai informuoja visus atitinkamo  Aukciono patvirtintus dalyvius.
5.9.Aukcionas baigiasi automatiškai Tinklapyje ir skelbime nustatytą dieną nustatytu laiku, nebent teikiami kainos pasiūlymai ir Aukcionas pratęsiamas 5.6. punkte nustatyta tvarka. Pasibaigusio Aukciono būsena pasikeičia į „Pasibaigęs“.
5.10.Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Aukciono laimėtojo Dalyvio mokestis įskaitomas kaip dalinė įmoka už Ketinamą įsigyti objektą ir jam priskirtus priklausinius. Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo su Pardavėju sudaro Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį (Preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos gali būti paskelbiamos kartu su skelbimu apie Aukcioną). Preliminariąją pirkimo pardavimo sutartį iš Pardavėjo pusės pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo. Aukciono laimėtojo parašas yra pagrindas reikalauti, kad Aukciono laimėtojas įvykdytų prievolę - sumokėtų Aukcione pasiūlytą kainą sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį Aukcione įsigytam Aukciono objektui.
5.11.Aukciono dalyviai informuojami apie Aukciono baigtį (laimėjo / nelaimėjo) Paskyros „Pranešimų“ skiltyje bei siunčiant jų nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu tokią paslaugą jie pasirinko. Pasibaigus Aukcionui, Tinklapyje prie informacijos apie Aukcioną sugeneruojamas ir pateikiamas Aukciono protokolas .pdf formatu, kuriame, neidentifikuojant konkrečių Aukcionų dalyvių, nurodoma išsami kainos siūlymų istorija. Pasiūlytų kainų istorija yra matoma viešai (neidentifikuojant dalyvių) objekto Skelbime.  
5.12.Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per nurodytą terminą atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl trečiųjų šalių kaltės) laikoma, kad jis atsisako pirkti Aukciono objektą, netenka teisės toliau dalyvauti to paties Aukciono objekto pirkime, Dalyvio mokestis Aukciono laimėtojui negrąžinamas ir laikomas tokio Aukciono laimėtojo mokėtina bauda Pardavėjui, padengianti minimalius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Aukciono organizavimu/ vykdymu ir kt., kurių Pardavėjas neprivalo įrodyti. Tokiu atveju Aukcionas skelbiamas neįvykusiu.
5.13.Aukcionų dalyviams, nepatvirtintiems Aukcionų laimėtojais, grąžinamas sumokėtas Dalyvio mokestis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos, jei konkretaus Aukciono skelbime nenumatyta kitaip. Tuo atveju, jeigu Aukciono dalyvis sumokėjo Dalyvio mokestį, tačiau nespėjo užbaigti registracijos į Aukcioną procedūros, Dalyvio mokestis Aukciono dalyviui grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos. Dalyvio mokestis grąžinamas į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas atitinkamas mokėjimas.
Visais kitais atvejais Aukcionų organizatoriui sumokėti Dalyvių mokesčiai nėra grąžinami.
5.14. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:
5.14.1.iki registracijos į Aukcioną pabaigos neužregistruojamas nei vienas Aukciono dalyvis;
5.14.2.užsiregistruoja keli dalyviai, tačiau nei vienas Aukciono dalyvis nepasiūlo nustatytos Pradinės nekilnojamojo turto kainos. Tokiu atveju sumokėti Dalyvio mokesčiai Aukciono dalyviams nėra grąžinami;
5.14.3.pasibaigus Aukcionui paaiškėja, kad Aukciono laimėtojas neatitinka Konstituciniame įstatyme nustatytų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų ir (ar) neatitinka kituose teisės aktuose (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme) nustatytų reikalavimų;
5.14.4.Aukciono laimėtojas nepateikia visų arba dalies šių taisyklių 4.1. - 4.6 ir 4.11 punktų papunkčiuose nurodytų dokumentų originalų arba kopijų, patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka;
5.14.5.per konkretaus Aukciono taisyklėse nustatytą terminą nepasirašoma Pirkimo – pardavimo sutartis ir (ar) nevykdomi kiti Pirkimo – pardavimo sutartyje nustatyti reikalavimai;
5.14.6.Tuo atveju, kai Aukcione parduodamas žemės sklypas arba statiniai su jiems paskirtu žemės sklypu, Aukciono komisija atsisako pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu paaiškėja, kad Aukciono dalyvis (arba bent vienas asmenų grupės narys tais atvejais, kai Aukciono dalyvis yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė) neatitinka Konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų kriterijų.
5.14.7.įvykus Aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.

6.PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE ĮSIGYTĄ TURTĄ
6.1.Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Taisyklių Prieduose pateiktoje Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje ir/arba Skelbime nurodytomis sąlygomis.
6.2.Aukciono laimėtojo sumokėtas Dalyvio mokestis įskaitomas į Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą Aukciono objekto kainą. Likusią Aukciono objekto kainos dalį Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje numatytu terminu į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje, arba kitu šalių sutartu terminu.
6.3.Pagrindinė Pirkimo-pardavimo sutartis turi būti pasirašyta iki Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje numatyto termino. Šis terminas nebus laikomas praleistu nei dėl Pardavėjo, nei dėl Pirkėjo kaltės, jei Pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir / ar pareigūnų, kurie privalo išduoti pažymas ir / ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti ir notarine tvarka patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį (pvz. VĮ Registrų centras ar Nacionalinė Žemės Tarnyba atsisakys išduoti pažymą notarui dėl Aukciono objekto pardavimo).
6.4.Tokiais atvejais Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytas terminas protingumo principu yra pratęsiamas 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų. Jei per tokį pratęstą terminą nepasikeičia aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi teisę pasirinkti arba
6.4.1. sutikti pratęsti Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą Pirkėjo ir Pardavėjo sutartu laikotarpiu, arba
6.4.2. atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį.
Tuo atveju, kai šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka Pirkėjas pasirenka teisę atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį, tai nebus laikoma Aukciono Taisyklių pažeidimu iš Pirkėjo pusės ir Pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, turi būti grąžintas Dalyvio mokestis, sumokėtas už Aukciono objektą.
6.5.Per laikotarpį iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, vadovaudamiesi Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis, Pardavėjas ir Pirkėjas suderina Pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Pardavėjas raštu informuoja Aukciono laimėtoją apie Pirkimo-pardavimo sutarties tvirtinimo datą ir laiką. Pirkimo-pardavimo sutartis bus tvirtinama Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytame notarų biure. Jeigu per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą Pirkimo-pardavimo sutarties projektas nesuderinamas, vadovaujantis Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis, arba Aukciono laimėtojas nurodytą dieną ir laiku neatvyksta pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutarties, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiu atveju Aukcionas laikomas neįvykusiu, o sumokėtas Dalyvio mokestis Aukciono dalyviui, pripažintam Aukciono laimėtoju, negrąžinamas ir laikomas tokio Aukciono laimėtojo mokėtina bauda Pardavėjui, jis netenka teisės dalyvauti kituose Pardavėjo parduodamo nekilnojamojo turto aukcionuose, išskyrus Taisyklių 6.4. punkte numatytą atvejį. Dalyvio mokestis negrąžinamas visais atvejais nepriklausomai nuo to, kas pervedė Pardavėjui pradinį įnašą – Aukciono laimėtojas, jo įgaliotas ar bet kuris kitas asmuo. Be kita ko, Aukciono laimėtojas privalo atlyginti Pardavėjui visas naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas. Visas šiame Taisyklių punkte numatytas sumas Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Pardavėjui ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo dienos.
6.6.Visas išlaidas, susijusias su Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu, tvirtinimu ir nuosavybės teisės įregistravimu, notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, apmoka Aukciono laimėtojas, jei konkretaus Aukciono skelbime nenumatyta ar su Pardavėju nesusitarta kitaip.

7.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1.Jeigu Aukciono objektas Aukcione neparduodamas, Pardavėjas gali skelbti pakartotinį  aukcioną arba parduoti Aukciono objektą Antros vietos laimėtojui, Pardavėjas prisiima atsakomybę už tai, kad atitinkamas jo sprendimas yra galiojantis ir, kad  neprieštarauja teisės aktams.
7.2.Aukciono organizatorius ir Pardavėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Pavyzdžiui, kuomet parduodama dalis turto, esančio bendrąja nuosavybe, Pardavėjas privalo nepažeisti bendraturčio pirmenybės teisės, kurią garantuoja LR civilinis kodeksas. Aukciono organizavimas niekaip neįtakoja bendraturčio pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe.
7.3.Visi ginčai, kylantys tarp Potencialaus pirkėjo, Aukciono dalyvio ar Registruoto Tinklapio naudotojo ir Pardavėjo dėl Aukciono Objekto, mokėjimų ar kitų pardavimo sąlygų, yra sprendžiami tiesiogiai tarp šalių tarpusavio derybų būdu ir pagal galiojančius teisės aktus. Aukciono organizatorius veikia kaip aukcionų organizavimo paslaugos teikėjas ir nėra įgaliotas ar atsakingas nė už vienos iš minėtų šalių interesų atstovavimą, kilus bet tokiems ginčams.  
7.4.Jeigu šiose taisyklėse yra nurodytų įpareigojimų Pardavėjui (pvz., dėl dalyvio mokesčio grąžinimo), šie įpareigojimai yra orientacinio pobūdžio, ir Aukciono organizatorius neatsako, jeigu Pardavėjas laikosi kitų terminų ar nuostatų.
7.5.Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už jokius Potencialių pirkėjų, Aukciono dalyvių, Aukciono laimėtojų, Pirkėjų patirtus nuostolius.
7.6.Šios Taisykles skelbiamos Aukciono organizatoriaus internetiniame Tinklapyje adresu www.newsecaukcionai.lt. Šios Taisyklės bet kuriuo metu gali būti keičiamos, paskelbiant jų naują redakciją. Jei nėra nurodyta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo tinklalapyje dieną. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.
7.7. Jeigu norite informuoti apie Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis į prie atitinkamo aukciono nurodytą Aukciono organizatorių, jeigu prie atitinkamo aukciono nėra pateikta kitų taisyklių, tuomet prašome kreiptis žemiau nurodytais Aukciono organizatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais:

Aukcionų organizatoriaus kontaktai:
UAB "Newsec advisers LT"
Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-09306 Lietuvos Respublika
Elektroninis paštas: aukcionai@newsec.lt
Telefonas: +370 5 252 6444

7.8.Taisyklių priedų sąrašas:

1 Priedas - ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS
2 Priedas - PRELIMINARIOJI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
3 Priedas - AUKCIONO PROTOKOLAS
4 Priedas - TINKLAPIO NAUDOJIMO TVARKA
5 Priedas - PRIVATUMO POLITIKA

Informuojame, jog, Jums sutikus, šioje svetainėje bus naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
x