Aukcionų taisyklės

 Šios taisyklės taikomos organizuojant ir vykdant aukcioną,  išskyrus atvejus, kuomet prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos specifinės taisyklės  . Jeigu prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos taisyklės, aukcionas vykdomas ir organizuojamas remiantis tomis taisyklėmis, ir jos yra privalomos visiems tokiame aukcione ketinantiems dalyvauti asmenims. 


Aktuali redakcija. Galioja nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d.


 ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS 


1.   ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

1.1.   Aukcionas arba Elektroninis aukcionas  – Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas informacinių technologijų priemonėmis, kai Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas siūlomas parduoti per tarpininką – Aukciono organizatorių, kai neribojamas Aukcionų dalyvių skaičius, o Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aukciono dalyviu.

1.2.  Aukciono dalyvis – Registruotas vartotojas, siekiantis dalyvauti Elektroniniame aukcione, kuris pateikė visus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus, sumokėjo Dalyvio mokestį ir kurio registraciją patvirtino Aukciono organizatorius šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.3.  Aukciono dokumentai – visi ir bet kokie dokumentai, susiję su vykdomu Aukcionu, įskaitant Aukciono dalyvių pateikti dokumentai, Aukciono objekto aprašymas ir kiti su Aukciono vykdymo bei Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu susiję dokumentai.

1.4.  Aukciono laimėtojas – didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kuris paskelbtas Aukciono laimėtoju, arba vienintelis užsiregistravęs Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė pradinę Aukciono objekto kainą.

1.5.   Aukciono antros vietos laimėtojas  – antrą didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis.

1.6.  Aukciono objektas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, parduodamas Aukcione.

1.7.   Aukciono organizatorius  – UAB „Newsec advisers LT“, juridinio asmens kodas 302504219, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva, arba kita bendrovė, kuri nurodyta prie atitinkamo aukciono pateiktose taisyklėse.

1.8. Artimi asmenys – asmens sutuoktinis,sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

1.9.  Dalyvio mokestis – piniginis Aukciono dalyvio įnašas, kurį asmuo privalo sumokėti į Skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasi į Aukcioną. Dalyvio mokesčio dydis apskaičiuojamas šių Taisyklių 3.3.2.4 p. nustatyta tvarka. Konkretus mokėtinas Dalyvio mokesčio dydis nurodomas Skelbime.

1.10.   Konfidenciali informacija  – rašytine, elektronine, vaizdine ar žodine forma pateikta visa ir bet kokia nevieša informacija bei duomenys, t. y. Skelbimas, Aukciono objekto techninė dokumentacija ir projektai, dėl Aukciono objekto sudarytos nuomos bei kitos sutartys ir bet kokie kiti su Aukciono objektais susiję dokumentai, taip pat bet kuri kita komercinė, finansinė, teisinė, techninė informacija arba duomenys, kurią Aukciono organizatorius ir/ar Pardavėjas perduoda ar atskleidžia Registruotiems vartotojams, nepaisant to, ar tokia informacija, ar tokia medžiaga, ar informacija buvo pažymėta kaip konfidenciali, ar ne. Konfidencialiai informacijai yra priskiriamos visos su Aukciono objektu susijusių dokumentų kopijos, santraukos ir rezultatai, taip pat informacija apie vykusius pokalbius bei derybas dėl Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties ir Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, įskaitant tų pokalbių bei derybų turinį.

Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

- yra viešai prieinama, išskyrus tą atvejį, jei tokia informacija tapo viešai žinoma pažeidus įsipareigojimo dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygas;

- savarankiškai ir teisėtai gauta iš trečiosios šalies netaikant jai jokių apribojimų dėl informacijos atskleidimo;

- Registruotam vartotojui žinoma iki šio įsipareigojimo pasirašymo ir tokia informacija buvo gauta nepažeidus teisės aktų reikalavimų.

1.11.   Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis  – sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

1.12.  Pardavėjas – Aukciono objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris viešo elektroninio aukcionu būdu ketina parduoti nekilnojamąjį turtą ir sudaro šio turto Pirkimo-pardavimo sutartį, ir kuris įgalioja Aukciono organizatorių rengti Aukcioną jo nuosavybės teise valdomam turtui parduoti.

1.13.  „Pirk dabar“ kaina – Aukciono objekto Skelbime nurodyta kaina, kai Registruotiems vartotojams suteikiama teisė pateikti prašymą pirkti Aukciono objektą nelaukiant Aukciono pradžios Taisyklių 5 skyriuje nustatyta tvarka.

1.14.  Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis.

1.15. Pirkimo-pardavimo sutartis – pagrindinė Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aukciono laimėtojo (Pirkėjo).

1.16. Platforma arba Tinklapis – Aukciono organizatoriaus sukurta ir administruojama speciali viešai skelbiama nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), kuri yra pasiekiama adresu  https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai.

1.17.   Registruotas vartotojas  – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo ar atstovaujamo vardu sukūrė paskyrą Tinklapyje.

1.18.  Skelbimas – Platformoje paskelbtas Aukciono objekto skelbimas, kuriame pateikiama esminė Taisyklių 3.3 p. nurodyta informacija apie Aukciono objektą, Aukciono sąlygas bei kita su konkrečiu Aukcionu susijusi informacija.

1.19. Taisyklės – šios Aukciono organizatoriaus per Platformą vykdomų Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės.

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato pagrindinius nekilnojamojo turto Aukcionų organizavimo ir vykdymo principus, Aukcionų vykdymo tvarką bei reikalavimus, taikomus Aukcionuose dalyvaujantiems asmenims, šių asmenų teises ir pareigas bei atsakomybę dalyvaujant viešai skelbiamuose nekilnojamojo turto Aukcionuose. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis, galiojančiomis Taisyklių paskelbimo metu.

2.2.  Šios Taisyklės (įskaitant Skelbimą ir jame pateiktų dokumentų formas) yra taikomos ir aiškinamos kartu su  Tinklapio naudojimo tvarka  ir  Privatumo politika, kurios yra paskelbtos adresu  https://newsec.lt/aukcionai/. Esant neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Tinklapio naudojimo tvarkos/Privatumo politikos, pirmenybę turi šių Taisyklių nuostatos.

2.3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie dalyvauja ar pageidauja dalyvauti Aukcione. Tuo atveju, jeigu Skelbime yra nurodytos ar prie atitinkamo aukciono yra pateiktos kitos (specifinės) aukciono taisyklės, tokiu atveju taikomos prie atitinkamo aukciono pateiktų kitų (specifinių) taisyklių sąlygos, nebent jose aiškiai numatyta kitaip.

2.4. Šios Taisyklės ir/ar kitos (specifinės) aukciono taisyklės, jeigu jos nurodytos konkrečiame aukcione, su jomis sutikus Registruotam vartotojui, ketinančiam dalyvauti Aukcione ir įsigyti Aukciono objektą, tampa privalomu ir atitinkamą Registruotą vartotoją teisiškai įpareigojančiu dokumentu. Registruoto vartotojo sutikimas su Taisyklėmis ir/ar kitomis (specifinėmis) taisyklėmis išreiškiamas (patvirtinamas) kiekvieno registravimosi į Aukcioną metu, pažymėjus varnelę langelyje prie patvirtinimo „Patvirtinu, kad perskaičiau aukciono taisykles“ (ar panašaus patvirtinimo, išreiškiančio asmens valią). Prie patvirtinimo pateikiama nuoroda į Tinklapyje prieinamas aukciono taisykles arba konkrečiam aukcionui taikomų taisyklių tekstas.


3.  AUKCIONO PASKELBIMAS

3.1. Informaciją apie kiekvieną ketinamą vykdyti Aukcioną Aukciono organizatorius paskelbia Tinklapyje, taip pat skelbimų portaluose ir tinklapiuose  https://www.aruodas.lt/,  https://www.skelbiu.lt/  ir  https://www.ntzemelapis.lt/  ne vėliau kaip prasidėjus Registruotų vartotojų registracijai į Aukcioną. Ši informacija papildomai gali būti skelbiama Pardavėjo internetiniame tinklapyje ar kitose viešai prieinamose žiniasklaidos priemonėse, taip pat laikantis teisės aktų reikalavimų siunčiama Registruoto vartotojo nurodytu elektroniniu paštu, jei Registruotas vartotojas pasirinko naujienlaiškių gavimo paslaugą.

3.2. Su skelbimais apie numatomus vykdyti Aukcionus galima susipažinti paspaudus Tinklapio nuorodą  https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai. Filtruoti skelbimus galima ir pasirinkus pageidaujamus Aukcionų paieškos kriterijus.

 3.3. Skelbime apie Elektroninį aukcioną nurodoma tokia informacija: 

3.3.1.   Informacija apie Aukciono objektą: 

3.3.1.1. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto duomenys (turto pavadinimas/aprašymas, unikalus numeris ir/ar žemės sklypo kadastro numeris, adresas, plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, informacija apie suvaržymus, jeigu tokių yra), taip pat kiti Aukciono objektą charakterizuojantys duomenys ar dokumentai.

3.3.2.   Informacija apie Aukcioną (Aukciono sąlygos): 

3.3.2.1. Pradinė Aukciono objekto kaina, įskaitant žemės sklypo pardavimo kainą, jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Pradinė Aukciono objekto kaina apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (kaina nurodoma eurais be centų);

3.3.2.2. minimalus kainos didinimo žingsnis (neįskaitant PVM);

3.3.2.3. Pirk dabar“ kaina ir sąlygos, jeigu jos taikomos konkrečiame aukcione;

3.3.2.4. Dalyvio mokesčio dydis ir jo sumokėjimo sąlygos bei tvarka;

Dalyvio mokesčio dydis nustatomas pagal pradinę Aukciono objekto kainą (jeigu prie atitinkamo aukciono nėra nurodyta kitaip):

 Kai pradinė Aukciono objekto kaina, Eur (be PVM) 

Dalyvio mokesčio suma, Eur

Iki 15 000

300

Nuo 15 001 iki 25 000

1 000

Nuo 25 001 iki 50 000

3 000

Nuo 50 001 iki 150 000

5 000

Nuo 150 001 iki 300 000

10 000

Nuo 300 001 iki 1 000 000

30 000

Nuo 1 000 001 iki 2 000 000  

100 000

Nuo 2 000 001

200 000

Dalyvio mokesčio maksimalus dydis – 10 % Pradinės aukciono objekto kainos.

3.3.2.5. Banko sąskaitos numeris, į kurią turi būti sumokėtas Dalyvio mokestis;

3.3.2.6. Aukciono dalyvių registravimo bei Aukciono vykdymo pradžios/pabaigos data ir laikas;

3.3.2.7. Aukciono dokumentų formos ir jų pateikimo tvarka;

3.3.2.8. informacija apie galimybę atlikti Aukciono objekto apžiūrą ir laiką, jeigu žinoma;

3.3.2.9. Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties projektas (jeigu yra) arba Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlygos ar galutinio atsiskaitymo sąlygos;

3.3.2.10.  Aukciono organizatoriaus paskirto darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

3.3.2.11. kita informacija, susijusi su konkretaus Aukcionu vykdymu.

3.4. Skelbime, be 3.3 punkte nurodytos informacijos, taip pat gali būti nurodoma, kad keli nekilnojamojo turto objektai komplektuojami į vieną Aukciono objektą ir yra parduodami kartu. Tokiu atveju visiems Aukciono objektą sudarantiems nekilnojamojo turto objektams suteikiamas vienas bendras Aukciono objekto kodas, o Aukciono dalyvis gali teikti kainos pasiūlymus tik dėl visų Aukciono objektą sudarančių nekilnojamojo turto objektų. Aukciono dalyvis turi siūlyti kainą už visą Aukciono objektą; jeigu Aukciono dalyvio nekilnojamojo turto objektų siūlomų kainų suma nesutampa su bendra siūloma kaina už visą Aukciono objektą, nustatant Aukciono laimėtoją vertinama tik bendra siūloma kaina.

3.5. Su Aukciono dokumentais Aukcione ketinantis dalyvautis asmuo gali susipažinti Aukciono organizatoriaus ir Pardavėjo nustatyta tvarka, prieš tai pasirašius įsipareigojimą dėl Konfidencialios informacijos apsaugos, jeigu atitinkama informacija nėra prieinama viešai. Įsipareigojimo forma dėl Konfidencialios informacijos apsaugos gali būti pridedama prie Skelbimo arba suinteresuoto asmens prašymu atskirai pateikiama jo nurodytais kontaktais.


4.   AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRACIJA 

Bendrosios nuostatos

4.1. Elektroniniame aukcione dalyvauti gali Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, asmenų grupės, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės (jeigu atitinkami teisės aktai nenumato kitaip), Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę įsigyti nuosavybės teise Aukciono objektą ir kurie atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

4.2. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Elektroniniame aukcione ir pirkti Aukciono objektą, negali būti Pardavėjo/Aukciono organizatoriaus įmonių grupės darbuotojas, įmonių grupės įmonių priežiūros ir valdymo organų narys ar Artimi asmenys, jeigu tokio asmens dalyvavimas Aukcione pagrįstai galėtų sukelti interesų konflikto situaciją, kaip tai apibrėžta teisės aktuose arba kituose šalių patvirtintuose dokumentuose.

4.3. Fizinis asmuo gali registruotis į Aukcioną savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikęs savo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijas Taisyklėse nustatyta tvarka. Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per savo atstovą – juridinio asmens vadovą ar įgaliotą asmenį. Jeigu Aukciono dalyvis, dalyvaudamas Aukcione, atstovauja kitą asmenį, atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir pateikti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus. Jei atstovaujamas fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat jeigu įmanoma, asmens kodą ir pilietybę. Jei atstovaujamas ne Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą ir valstybę bei įvertinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus, taikomus Aukciono objekto (ir žemės sklypo, jei turtas parduodamas kartu su žemės sklypu) įsigijimui.

4.4. Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad Aukciono dalyvis atstovauja pats save ir laimėjimo atveju taps Pirkėju. Jeigu yra nurodomas atstovaujamas asmuo ar keli atstovaujami asmenys, tai reiškia, kad Aukciono laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis arba jie.

4.5. Fizinis asmuo į konkretų paskelbtą Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip Aukciono dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas. Asmuo, užsiregistravęs kaip Aukciono dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas, neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims iki Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento.

Registravimosi į Aukcioną tvarka

4.6. Aukciono dokumentai registruojami tik Skelbime nurodytu Aukciono dokumentų registravimo terminu bei jame nurodytomis dienomis ir valandomis, išskyrus atvejus, kai registravimosi terminas pratęsiamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Tokiu atveju, Aukciono dokumentai registruojami iki pratęsto termino pabaigos.

4.7. Užsiregistruoti į konkretų Aukcioną gali tik Registruoti vartotojai, sukūrę savo paskyrą Tinklapyje (informaciją, kaip sukurti paskyrą Tinklapyje galima rasti Tinklapio  DUK skiltyje). Registruotas vartotojas, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, turi užsiregistruoti į konkretų Aukcioną Skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu. Skelbime nurodytas registracijos laikotarpis Aukciono organizatoriaus sprendimu išimtiniais atvejais gali būti pratęstas papildomam terminui dėl svarbių priežasčių, apie tai atskirai informuojant Aukciono dalyvius ir/ar kitus suinteresuotus asmenis. Svarbiomis priežastimis pripažįstamos aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusios su Platformos veikimu ar sutrikimais, Pardavėjo raštišku nurodymu, papildomai pateikta informacija apie Aukciono objektą ir/ar kitomis aplinkybėmis, kurios turi ar gali turėti reikšmės Aukciono vykdymui ir/ar šalių interesams.

4.8. Asmenų registracija į Aukcioną vyksta Dalyviui Tinklapyje pasirinkus atitinkamą Aukcioną (paspaudus ant jo) ir Tinklapio viršuje paspaudus mygtuką „JUNGTIS“.

4.9. Prisijungus prie savo paskyros, Registruotas vartotojas, norėdamas dalyvauti konkrečiame Aukcione, privalo:

4.9.1. perskaityti ir patvirtinti, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Registruotas vartotojas taip pat privalo patvirtinti, kad sutinka, jog Aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo elektroniniame Aukcione tikslais teisės aktų nustatyta tvarka. Registruoto vartotojo sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktas nuorodas „  Susipažinau su aukcionų taisyklėmis ir svetainės naudojimosi tvarka ir jų laikysiuosi“  ir „Susipažinau su privatumo politika“, t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį;

4.9.2. sumokėti Aukciono Dalyvio mokestį. Paspaudus nuorodą „Generuoti mokėjimo duomenis“ atsiranda informacija, susijusi su mokėjimo rekvizitais (gavėjas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas, automatiškai užpildyta mokėjimo paskirtis). Dalyvio registracijos mokestis turi būti sumokėtas bankiniu pavedimu. Atlikus mokėjimą bankiniu pavedimu ir pateikus mokėjimo kopiją Aukciono organizatoriui, Aukciono dalyvis patvirtinamas per 1 darbo dieną nuo pavedimo ir jo sumokėjimo kopijos Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui gavimo momento. Papildomos sąlygos dėl Dalyvio mokesčio įskaitymo, grąžinimo ir kitų sąlygų gali būti numatytos konkretaus Aukciono sąlygose.

 4.10. Registruoti vartotojai, registruodamiesi į Elektroninį aukcioną, privalo pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 

4.10.1. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

4.10.2. Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4.10.3. jeigu Elektroniniame aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas;

4.10.4. jeigu Elektroniniame aukcione ketina dalyvauti fizinis asmuo, jis be Taisyklių 4.10.1 – 4.10.3 nurodytų dokumentų papildomai privalo pateikti fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją privalo pateikti ir juridinio asmens atstovas (fizinis asmuo), kai Aukciono dalyviu registruojamas juridinis asmuo;

4.10.5. jeigu Elektroniniame aukcione ketina dalyvauti juridinis asmuo, jis be Taisyklių 4.10.1 – 4.10.3 nurodytų dokumentų papildomai privalo pateikti:

4.10.5.1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

4.10.5.2. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo Elektroniniame aukcione ir turto įsigijimo, jeigu pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

4.10.5.3. užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, juridinio asmens atstovavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.

4.11. Konkrečiais atvejais Registruoti vartotojai gali būti prašomi papildomai pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

4.11.1. jeigu Elektroniniame aukcione ketina dalyvauti juridinis asmuo, įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

4.11.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kitos kredito įstaigos ar juridinio asmens (Registruoto vartotojo) išduotą garantiją arba panašaus pobūdžio dokumentą, patvirtinantį disponavimą Aukciono objektui reikalingomis lėšomis ar jų dalimi, taip pat kredito sutartį ar kitus su tuo susijusius dokumentus, jeigu Aukciono objektas perkamas iš kredito įstaigos lėšų;

4.11.3. kitus Skelbime nurodytus dokumentus (jeigu tokie nurodyti).

4.12. Tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, fizinis asmuo, neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, turi pateikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo (toliau — Konstitucinis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančios užsienio valstybės pilietybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo yra tokios užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas, nuorašą; užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija turi pateikti juridinio asmens ar kitos organizacijos aktualų ir išsamų išrašą apie juridinį asmenį iš valstybės, kurioje juridinis asmuo įregistruotas, Juridinių asmenų registro ar kitos institucijos, ir steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, kt.) ar kitų juos atitinkančių dokumentų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar organizacija yra įsteigtas (-a) Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančioje valstybėje, nuorašus; šiame Taisyklių punkte nurodytų užsienio valstybėse išduotų dokumentų nuorašai turi būti legalizuoti ar patvirtinti žyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, turinčio teisę verstis šia veikla, parašu).

4.13. Atlikus registraciją, registracijos būsena pasikeičia į „Laukiama patvirtinimo“. Registruotas vartotojas tampa Aukciono dalyviu ir gali dalyvauti Aukcione tik po to, kai jo registraciją į Aukcioną patvirtina Aukciono organizatorius, t. y. jis gauna pranešimą apie patvirtintą registraciją Platformoje registruotu el. paštu ir paskyros „Pranešimų“ skiltyje.

4.14. Neatlikus bet kurio iš anksčiau sekusių registracijos veiksmų arba pasibaigus Aukciono registracijos laikui, tolesni registracijos veiksmai yra neleidžiami.

4.15. Aukciono organizatorius, patikrinęs Aukciono dokumentus ir aptikęs bet kokio pobūdžio Aukciono dokumentų trūkumus, apie tai informuoja Registruotą vartotoją bei nustato terminą, kuris negali būti vėlesnis nei registracijos į Aukcioną pabaiga, nustatytiems trūkumams pašalinti. Jei asmuo per nustatytą terminą pašalina nustatytus trūkumus, Aukciono organizatorius priima Registruoto vartotojo dokumentus ir patvirtina jį Aukciono dalyviu. Jei per Aukciono organizatoriaus nustatytą pateiktų Aukciono dokumentų trūkumų pašalinimo laikotarpį Registruotas vartotojas nepašalina nustatytų trūkumų ir nepateikia tinkamų dokumentų Aukciono organizatoriui (Aukciono organizatoriaus elektroninio pašto adresu), Aukciono organizatorius nepatvirtina Registruoto vartotojo registracijos.

Aukciono dalyvio registracijos atšaukimas

4.16. Aukciono organizatorius atšaukia Aukciono dalyvio registraciją arba atsisako pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu po Aukciono dalyvio registracijos paaiškėja, kad:

4.16.1. pateikti ne visi Taisyklių 4.10 ir/ar 4.11 punkte nurodyti Aukciono dokumentai arba Aukciono dalyvis neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

4.16.2. Registruotas vartotojas laikytinas nesąžiningu pirkėju, kaip tai apibrėžta Taisyklių 4.23 punkte;

4.16.3. tuo atveju, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas ar statiniai kartu su jiems priskirtu žemės sklypu, Aukciono dalyvis arba bent vienas asmenų grupės narys tais atvejais, kai Registruotas vartotojas yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, neatitinka Konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų kriterijų;

4.16.4. Dalyvio mokestis nesumokėtas arba pervestas ne į Skelbime nurodytą sąskaitą. Jeigu Dalyvio mokestis buvo pervestas ne į Pardavėjo ar Aukciono organizatoriaus vardu atidarytą banko sąskaitą, Aukciono organizatorius ir Pardavėjas neatsako už šių lėšų grąžinimą Registruotam vartotojui ar jo atstovui;

4.16.5. užpildyti ne visi Registracijos formos (Profilio anketos) laukai arba nurodyta informacija yra neteisinga, netiksli, neišsami.

4.17. Aukciono organizatorius gali atmesti Registruoto vartotojo Aukciono dokumentus ir atsisakyti pripažinti jį Aukciono dalyviu arba atsisakyti pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju, jeigu:

4.17.1. Registruotas vartotojas yra Pardavėjo/Aukciono organizatoriaus įmonių grupės darbuotojas, įmonių grupės įmonių priežiūros ir valdymo organų narys ar Artimas asmuo;

4.17.2. jeigu Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui tapo žinoma, ar jie turi pagrįstų įtarimų, kad Registruotas vartotojas ar Aukciono dalyvis (arba bent vienas narys iš asmenų grupės tais atvejais, kai Registruotas vartotojas ar Aukciono dalyvis yra fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

4.17.2.1. yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, reorganizuojamas, jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka arba yra aplinkybių, leidžiančių manyti, kad Registruotas vartotojas ar Aukciono dalyvis gali tapti nemokus ar restruktūrizuojamas, jam gali būti keliama bankroto byla ir kt.;

4.17.2.2. pinigai, skirti sumokėti už Aukciono objektą arba kitoms prievolėms pagal Pirkimo-pardavimo sutartį vykdyti, gali būti sukaupti neteisėtu būdu;

4.17.2.3. yra kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių Pardavėjas negali pradėti dalykinių santykių su Registruotu vartotoju ar Aukciono dalyviu, arba kurių konstatavimas sąlygotų kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimą.

4.18. Aukciono organizatorius, atmesdamas Aukciono dalyvio dokumentus arba atsisakydamas pripažinti Aukciono dalyvį Aukciono laimėtoju šiose Taisyklėse nustatytais pagrindais, neprivalo kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos ar užsienio institucijas ar įstaigas dėl Taisyklių reikalavimus pagrindžiančios informacijos ir neprivalo pateikti Registruotam vartotojui ar Aukciono dalyviui jokių pažymų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių šią Aukciono organizatoriaus ar Pardavėjo turimą informaciją.

4.19. Jeigu Registruoto vartotojo Aukciono dokumentai atmetami ir jis nepatvirtinamas Aukciono dalyviu, apie tai Aukciono organizatorius informuoja raštu, pranešimą siųsdamas registracijoje nurodytu el. pašto adresu arba Registruoto vartotojo Platformos pranešimų skiltyje, nurodydamas priežastį, dėl kurios atmesti Aukciono dokumentai ir Registruotas vartotojas nebuvo pripažintas Aukciono dalyviu.

4.20. Dalyvio mokesčiai Registruotiems vartotojams, nepatvirtintiems Aukciono dalyviais dėl šių Taisyklių 4.16 ir 4.17 punktuose nurodytų priežasčių, grąžinami be atskaitymų. Taisyklių 4.16.4, 6.1, 6.13.2 ir 7.8 punktuose numatytais atvejais Dalyvių mokesčiai negrąžinami. Dalyvių mokesčiai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos.

4.21. Registruotas vartotojas, užpildęs registracijos formą ir pateikęs Aukciono dokumentus, iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atsisakyti dalyvauti Aukcione, pateikdamas Aukciono organizatoriui rašytinį prašymą (prašymas privalo būti pasirašytas) anuliuoti arba grąžinti Aukciono dokumentus, kuriame, be kitų duomenų, nurodo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinamas Dalyvio mokestis, rekvizitus. Registruotam vartotojui, atsisakiusiam dalyvauti Aukcione iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, Aukciono dokumentai ir sumokėtas Dalyvio mokestis grąžinami ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos.

4.22. Registruotas vartotojas, pateikęs Taisyklių 4.21 punkte nurodytą prašymą turi teisę iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos pateikti naujus Aukciono dokumentus. Pateikiant naujus Aukciono dokumentus, turi būti pateikiami visi Taisyklėse nurodyti dokumentai bei išpildytos visos kitos Taisyklėse numatytos sąlygos. Jei nauji Aukciono dokumentai yra pateikiami kitam Aukciono objektui, prieš pateikdamas naujus Aukciono dokumentus, Registruotas vartotojas turi sumokėti Dalyvio mokestį ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kai asmuo pateikia naujus Aukciono dokumentus ir neatšaukia ankstesnių, laikoma, kad Registruotas vartotojas atšaukė anksčiau pateiktus Aukciono dokumentus ir vertinami vėliausiai pateikti Aukciono dokumentai. Registruotas vartotojas, atšaukęs pateiktus Aukciono dokumentus ir nepateikęs naujų iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, laikomas atsisakiusiu dalyvauti Aukcione. Atšaukus Aukciono dokumentus iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, įmokėtas Dalyvio mokestis grąžinamas Taisyklėse nurodyta tvarka į Aukciono dalyvio nurodytą banko sąskaitą.

4.23. Tuo atveju, jeigu rengiamas pakartotinis to paties turto Aukcionas dėl to, kad Aukciono laimėtojas nesumokėjo Pardavėjui visos ar dalies Aukciono objekto kainos ar Pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl nuo Aukciono laimėtojo priklausančių priežasčių, toks Aukciono dalyvis laikomas nesąžiningu pirkėju bei praranda teisę dalyvauti pakartotiniame Aukcione. Tuo atveju, jeigu Pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta, tačiau vėliau nutraukta dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas ar Aukciono organizatorius Pardavėjo pavedimu ir sąskaita be kitų šiose Taisyklėse nurodytų teisių gali reikalauti nesąžiningo pirkėjo atlyginti Aukciono organizatoriui naujo Aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame Aukcione Aukciono objektas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas. Sprendimą atlyginti naujo Aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą priima Pardavėjas arba Aukciono organizatorius pagal Pardavėjo pavedimą.

Šio punkto prasme nesąžiningu pirkėju taip pat gali būti laikomas asmuo, kuris bet kokiame ankstesniame Aukciono organizatoriaus vykdytame aukcione pažeidė aukcionų sąlygas ir taikytinų taisyklių reikalavimus (įskaitant, bet neapsiribojant nepagrįstai nesudarė ar atsisakė sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartįš, nesumokėjo visos ar dalies aukciono objekto kainos, atliko bet kokius kitus veiksmus, kuriais buvo nepagrįstai apribotos pardavėjų/Aukciono organizatoriaus teisės sėkmingai užbaigti ankstesnius aukcionus ir parduoti turtą, ir/ar yra gauti duomenys ar dokumentai, pagrindžiantys aplinkybę, kad asmuo kituose aukcionuose dalyvavo iš anksto susitaręs su kitais dalyviais).


5.  „PIRK DABAR“ SĄLYGOS

5.1. Nepaisant Taisyklėse nustatytų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę, tačiau neprivalo, bet kuriuo metu nuo Aukciono paskelbimo dienos iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos parduoti Aukciono objektą pagal Skelbime nurodytas „Pirk dabar“ sąlygas (už „Pirk dabar“ kainą ir kt.) bet kuriam asmeniui, atitinkančiam teisės aktų reikalavimus.

5.2. „Pirk dabar“ sąlygos:

5.2.1. „Pirk dabar“ kaina taikoma ne visiems paskelbtiems aukcionams, o tik tiems, kurių Skelbimuose yra nurodyta „Pirk dabar“ kaina;

5.2.2. Registruotas vartotojas, norintis pasinaudoti „Pirk dabar“ sąlyga, aukciono Skelbime spaudžia mygtuką „Pirkti dabar“ ir nusiunčia Aukciono organizatoriui žinutę apie ketinimą pasinaudoti šia sąlyga;

5.2.3. Aukciono organizatorius pateiks prašymo „Pirkti dabar“ formą, kurią užpildęs, Registruotas vartotojas turi pasirašyti ir grąžinti prašymą Aukciono organizatoriui;

5.2.4. Aukciono organizatorius, gavęs užpildytą prašymą, jį pateikia Pardavėjui ir gauna iš jo pritarimą arba atmetimą parduoti Aukciono objektą „Pirk dabar“ kaina. Jeigu 3 darbo dienų eigoje užregistruojami keli prašymai „Pirkti dabar“, Pardavėjas turi teisę nesutikti parduoti su „Pirk dabar“ sąlyga ir tęsti Aukcioną;

5.2.5. Gavus Pardavėjo sutikimą parduoti Aukciono objektą su „Pirk dabar“ sąlyga, Registruotas vartotojas per 3 darbo dienas turi sumokėti ne mažiau 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) avansinį mokėjimą į Pardavėjo sąskaitą, ir norinčio pirkti Aukciono objektą susitarimas įforminamas Pardavėjui priimtinomis sąlygomis, sudarant Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį arba Pirkimo-pardavimo sutartį. Jeigu prašymą pateikęs Registruotas vartotojas neįvykdo šių sąlygų, Pardavėjas turi teisę grąžinti Aukciono objektą į aukcioną arba ateityje surengti pakartotinį tokio objekto aukcioną. Gavus ir priėmus „Pirk dabar“ pasiūlymą, Aukciono objektas išimamas iš Aukciono objektų sąrašo bei Skelbimo, Aukciono organizatorius apie tai informuoja Aukciono dalyvius bei Registruotus vartotojus, kurie pateikė šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus ir/ar kreipėsi į Aukciono organizatorių dėl papildomos informacijos apie Aukciono objektą gavimą. Jeigu iki to laiko, kai buvo gautas „Pirk dabar“ prašymas buvo gauti kitų Registruotų vartotojų Dalyvių mokesčiai, jie grąžinami į Aukciono dalyvių nurodytas sąskaitas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos;

5.2.6. Pirmumo teisę sudaryti Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį arba Pirkimo-pardavimo sutartį turi tas asmuo, kurio prašymas „Pirk dabar“ buvo gautas anksčiau, gautas Pardavėjo sutikimas parduoti ir 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) suma į Pardavėjo sąskaitą buvo pervesta anksčiau;

5.2.7. Jeigu asmuo, norintis pirkti Aukciono objektą iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, pateikė Pardavėjui prašymą dėl galimybės pasinaudoti sąlyga „Pirk dabar“ ir taip išreiškė ketinimą pirkti Aukciono objektą, gavo Pardavėjo sutikimą parduoti, sumokėjo nemažiau 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) sumą, tačiau iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos atsisakė sudaryti Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, minėtas asmuo įsipareigoja atlyginti Pardavėjui nuostolius, minimalius ir neįrodinėtinus, kurių suma yra lygi sumokėtai 10 (dešimties) procentų (nuo „Pirk dabar“ objekto kainos) sumai. Tuo atveju, jeigu Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma iki Aukciono dokumentų registravimo termino pabaigos, laikoma, kad Aukciono objektas ir toliau parduodamas Aukcione už kainą, ne mažesnę, nei Aukciono objekto Skelbime nurodyta kaina.


6.  AUKCIONO VYKDYMAS

Aukcionų vykdymo tvarka

6.1. Aukcionus organizuoja ir vykdo Aukciono organizatorius. Aukcionas prasideda Tinklapyje ir objekto Skelbime nurodytu laiku. Aukcione kainą gali siūlyti tik Aukciono dalyvis, kurio registracija į Aukcioną buvo patvirtinta Aukciono organizatoriaus. Jeigu iki Aukciono pradžios neužsiregistravo nei vienas Aukciono dalyvis, Aukcionas laikomas neįvykusiu. Jeigu Aukcione užsiregistruoja dalyvauti vienintelis Aukciono dalyvis, jis turi teisę įsigyti turtą už pradinę Aukciono objekto kainą, bet privalo ją pasiūlyti Tinklapyje paspausdamas mygtuką „Pasiūlyti kainą“, laukelyje įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Jeigu vienintelis užsiregistravęs Aukciono dalyvis nepasiūlo kainos iki Aukciono pabaigos arba atsisako sudaryti Pirkimo- pardavimo sutartį, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir jis praranda teisę reikalauti grąžinti sumokėtą Dalyvio mokestį.

 6.2. Vykstant Aukcionui, Aukciono dalyviai Tinklapyje turi įvesti siūlomą kainą už Aukciono objektą. Aukciono dalyviai kainą gali didinti konkrečiame Aukciono Skelbime nurodytu minimaliu kainos kėlimo intervalu (žingsniu). Minimalus kainos didinimo intervalas (žingsnis) yra pateikiamas automatiškai. Jeigu Aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei Aukciono objekto pardavimo kainai. Kiti dalyviai gali siūlyti kainą ją didinant ne mažiau nei nurodytas minimalus kainos didinimo intervalas (žingsnis), arba jos nesiūlyti (nedidinti) neprarasdami sumokėto Dalyvio mokesčio. Aukciono dalyvis siūlomą kainą gali keisti - įrašyti į langelį savo nuožiūra (daugiau už nurodytą minimalų kėlimo intervalą (žingsnį)). Aukciono metu Platforma neleidžia skirtingiems Aukciono dalyviams atlikti vienodo dydžio kainos statymų. 

Minimalus kainos didinimo intervalas (žingsnis) nustatomas pagal parduodamo Aukciono objekto kainą (prie atitinkamo aukciono pateiktose taisyklėse gali būti numatyti ir kiti intervalai):

 Kai pradinė Aukciono objekto kaina, Eur (neįskaitant PVM) 

 Minimalus kainos didinimo žingsnis, Eur (neįskaitant PVM) 

Iki 5 000

100

Nuo 5 001 Iki 25 000

500

Nuo 25 001 iki 150 000

1 000

Nuo 150 001 iki 1 000 000

5 000

Nuo 1 000 001 iki 2 000 000

10 000

Nuo 2 000 001 ir daugiau

20 000

6.3. Užsiregistravę Aukciono dalyviai turi teisę nedidinti pradinės Aukciono objekto kainos, tačiau jeigu nei vienas iš užsiregistravusių dalyvių nepasiūlo pradinės Aukciono objekto kainos, jie praranda teisę susigrąžinti Dalyvio mokestį, o Aukcionas laikomas neįvykusiu. Kainų pasiūlymai negali būti atliekami automatiniu būdu, t. y. statymus turi atlikti prisijungęs Aukciono dalyvis.

 6.4. Norint Aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Pasiūlyti kainą“ įvesti siūlomą kainą ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Sėkmingai pasiūlius kainą Aukciono dalyviui pateikiamas iššokantis pranešimas, jog pasiūlyta kaina priimta. 

6.5. Taisyklių 6.2. – 6.4. punktuose nustatyta tvarka pasiūlytos kainos Aukciono dalyvis negali atšaukti. Aukciono dalyviui pasiūlius kainą prie konkretaus Aukciono objekto skelbimo atsiranda lentelė su žaliu užrašu „Laimite“. Jeigu kitas dalyvis pasiūlo didesnę kainą, šis užrašas pasikeičia į raudoną užrašą „Pralaimite“. Apie kito dalyvio kainos siūlymą, Aukciono dalyvis yra informuojamas Tinklapio viršuje dešinėje esančioje meniu skiltyje „Pranešimai“.

 6.6. Kainos siūlymai už parduodamą nekilnojamąjį turtą teikiami iki Tinklapyje prie konkretaus Aukciono nurodyto pabaigos laiko. Tuo atveju, jeigu likus 5 (penkioms) minutėms iki Aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos siūlymas, Aukcionas gali būti pratęsiamas papildomam 5 (penkių) minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už Aukciono objektą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą 5 (penkių) minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo Aukcionas pakartotinai gali būti pratęsiamas 5 (penkių) minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Aukcionas užbaigiamas, jeigu per 5 (penkių) minučių ir nulio sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo terminą negaunamas kitas kainos pasiūlymas. Šiame punkte nustatyta tvarka Aukcionas gali būti pratęsiamas neribotą skaičių kartų. 

Šiame punkte nustatyta Aukciono pratęsimo galimybė yra taikoma pagal Aukciono organizatoriaus/Pardavėjo sprendimą, t. y. Aukciono pabaigos terminas kiekvienu atveju nebus pratęsiamas automatiškai šiame punkte nustatyta tvarka. Aukciono organizatorius taip pat neprivalo informuoti Aukcionų dalyvių apie tai, ar konkrečiame aukcione bus taikoma aukciono pabaigos termino pratęsimo galimybė. Visas su tinkamu ir savalaikiu pasiūlymų pateikimu susijusias rizikas šiuo atveju prisiima išimtinai Aukciono dalyviai.

6.7. Aukciono dalyviai turi įvertinti galimus minimalius Tinklapio sistemos ir savo elektroninio įrenginio laikmačių skirtumus sekundžių paklaida ir pateikti siūlomą kainą įvertinę riziką, kad Platforma nespės užfiksuoti kainos siūlymo, jei jis Tinklapio sistemoje galimai jau bus pasibaigęs.

6.8. Aukciono organizatorius dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių priežasčių (pvz., interneto ryšio sutrikimai, Tinklapio veiklos sutrikimai, neleidžiantys dalyviams atlikti statymų ir kt.) turi teisę pratęsti atitinkamo Aukciono terminą savo nuožiūra, iki kol bus pašalintos priežastys, trukdančios sėkmingai tęsti ir užbaigti Aukcioną. Aukciono organizatorius apie tai informuoja visus atitinkamo Aukciono dalyvius.

6.9. Aukcionas baigiasi automatiškai Tinklapyje ir skelbime nustatytą dieną nustatytu laiku, nebent teikiami kainos pasiūlymai ir Aukcionas pratęsiamas 6.6 ir 6.8 punktuose nustatyta tvarka. Pasibaigusio Aukciono būsena pasikeičia į „Pasibaigęs“.

6.10. Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas Aukciono dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Aukciono laimėtojo Dalyvio mokestis įskaitomas kaip dalinė įmoka už ketinamą įsigyti objektą ir jam priskirtus priklausinius. Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo su Pardavėju sudaro Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį (Preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos gali būti paskelbiamos kartu su Skelbimu) arba Pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip per Skelbime nurodytą terminą. Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį iš Pardavėjo pusės pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo. Aukciono dalyvio pripažinimas Aukciono laimėtoju yra pagrindas reikalauti, kad Aukciono laimėtojas įvykdytų prievolę – sudarytų Pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėtų Aukcione pasiūlytą kainą.

6.11. Aukciono dalyviai informuojami apie Aukciono baigtį (laimėjo/nelaimėjo) Paskyros „Pranešimų“ skiltyje bei siunčiant automatinį pranešimą jų profilyje registruotu elektroninio pašto adresu, jeigu tokią paslaugą jie pasirinko. Pasibaigus Aukcionui, Tinklapyje prie informacijos apie Aukcioną sugeneruojamas ir pateikiamas Aukciono protokolas pdf formatu, kuriame, neidentifikuojant konkrečių Aukcionų dalyvių, nurodoma išsami kainos siūlymų istorija. Pasiūlytų kainų istorija yra matoma viešai (neidentifikuojant dalyvių) objekto Skelbime. Aukciono protokolas patenka į Konfidencialios informacijos apimtį ir Aukciono organizatorius neturi pareigos atskleisti Aukciono laimėtojo ar kitų su juo ar kitais asmenimis susijusių duomenų jokiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Antros vietos laimėtojui ar kitiems Aukciono dalyviams, jų atstovais ar kitiems su jais susijusiais asmenimis, nebent tai įsakmiai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus.

6.12. Aukcionų dalyviams, nepatvirtintiems Aukcionų laimėtojais, sumokėtas Dalyvio mokestis grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos, jei konkretaus Aukciono Skelbime nenumatyta kitaip. Tuo atveju, jeigu Aukciono dalyvis sumokėjo Dalyvio mokestį, tačiau nespėjo užbaigti registracijos į Aukcioną procedūros, Dalyvio mokestis Aukciono dalyviui grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Aukciono pabaigos. Dalyvio mokestis grąžinamas į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas atitinkamas mokėjimas.

Aukciono pripažinimas neįvykusiu

6.13. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

6.13.1. iki registracijos į Aukcioną pabaigos neužregistruojamas nei vienas Aukciono dalyvis;

6.13.2. užsiregistruoja keli dalyviai, tačiau nei vienas Aukciono dalyvis nepasiūlo nustatytos pradinės Aukciono objekto kainos;

6.13.3. pasibaigus Aukcionui paaiškėja, kad Aukciono laimėtojas neatitinka Taisyklėse, Konstituciniame įstatyme nustatytų europinės ir transatlantinės integracijos kriterijų ir (ar) neatitinka kituose teisės aktuose (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme) nustatytų reikalavimų;

6.13.4. Aukciono laimėtojas nepateikia visų arba dalies šių Taisyklių 4.10 ar 4.11 punktuose nurodytų dokumentų originalų arba kopijų, patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.13.5. per konkretaus Aukciono taisyklėse nustatytą terminą nepasirašoma Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis ir (ar) nevykdomi kiti Pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyti reikalavimai (pvz. nesumokami Aukciono sąlygose nurodyti mokėjimai);

6.13.6. įvyksta Platformos esminis veiklos sutrikimas, dėl kurio Elektroninis aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu;

6.13.7. įvykus Aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.

6.14. Aukcionui neįvykus gali būti skelbiamas pakartotinis aukcionas, Aukciono objektas siūlomas pirkti Antros vietos laimėtojui, tiesioginio pasiūlymo ar kitu teisės aktų reikalavimus atitinkančiu būdu. Sprendimą dėl tolesnio Aukciono objekto pardavimo priima išimtinai Pardavėjas.


7.   PRELIMINARIOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES IR PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

 7.1. Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Taisyklėse arba Aukciono Skelbime nurodytomis sąlygomis. Aukciono dalyvis turi teisę suderinti sandorio detales iki registracijos į Aukcioną pabaigos. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono laimėtojas neturi teisės prašyti keisti esminių Aukciono objekto sandorio sąlygų. Jam nesutinkant sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties paskelbtomis sąlygomis, tai bus laikoma esminiu Aukciono sąlygų pažeidimu ir pagrindu taikyti Aukciono laimėtojui šiose Taisyklėse ar teisės aktuose numatytą atsakomybę. Tokiu atveju, Aukciono laimėtojo sumokėtas Dalyvio mokestis nebus grąžinamas. 

7.2. Aukciono organizatoriaus prašymu, Aukciono laimėtojas prieš sudarant Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį arba Pirkimo-pardavimo sutartį privalo pateikti Aukciono organizatoriui Taisyklių 4.10 ir/ar 4.11 punktuose nurodytų Aukciono dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintus šių Aukciono dokumentų nuorašus. Aukciono dokumentai gali būti pateikiami skaitmenine forma Skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.3. Aukciono laimėtojo sumokėtas Dalyvio mokestis įskaitomas į Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą galutinę Aukciono objekto kainą. Likusią Aukciono objekto kainos dalį Aukciono laimėtojas privalo sumokėti Aukciono sąlygose numatytu terminu į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą Aukciono sąlygose, arba kitu šalių sutartu terminu.

7.4. Jeigu Aukciono laimėtojas savo skoliniam įsipareigojimui įvykdyti skolinasi lėšų iš kredito įstaigos ar bet kurio kito teisėtai Lietuvos Respublikoje veikiančio finansuotojo (pvz. sutelktinio finansavimo platformos), Pardavėjas turės įkeisti Aukciono objektą tokiam finansuotojui sąlygine hipoteka, kuri įsigalios nuo to momento, kai Aukciono laimėtojas visiškai ir tinkamai atsiskaitys su Pardavėju pagal Pirkimo-pardavimo sutartį ir nuosavybės teisė į Aukciono objektą bus perleista Pirkėjui. Aukciono objektas gali būti įkeistas šiame punkte nustatyta tvarka, tik jeigu Aukciono laimėtojas yra sumokėjęs Aukciono objekto kainos ir kredito įstaigos finansavimo sutartyje nurodytos sumos skirtumą (jeigu toks yra). Pasirinkus šiame punkte numatytą atsiskaitymo būdą likusią turto kainos dalį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo dienos.

7.5. Pirkimo-pardavimo sutartis turi būti pasirašyta iki Aukciono sąlygose numatyto termino. Šis terminas nebus laikomas praleistu nei dėl Pardavėjo, nei dėl Pirkėjo kaltės, jei Pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaryta dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir/ar pareigūnų, kurie privalo išduoti pažymas ir/ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti ir notarine tvarka patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį (pvz. VĮ Registrų centras ar Nacionalinė Žemės Tarnyba atsisakys išduoti pažymą notarui dėl Aukciono objekto pardavimo), įskaitant bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai teismas priima nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7.6. Tokiais atvejais nurodytas terminas pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį protingumo principu yra pratęsiamas 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų. Jei per tokį pratęstą terminą nepasikeičia aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima sudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi teisę pasirinkti arba:

7.6.1. sutikti pratęsti Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo terminą Pirkėjo ir Pardavėjo sutartu laikotarpiu, arba

7.6.2. atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį.

Tuo atveju, kai šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka Pirkėjas pasirenka teisę atsisakyti pasirašyti Pirkimo-pardavimo sutartį, tai nebus laikoma Aukciono Taisyklių pažeidimu iš Pirkėjo pusės ir Pirkėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, turi būti grąžintas Dalyvio mokestis, sumokėtas už Aukciono objektą.

7.7. Per laikotarpį iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, vadovaudamiesi Aukciono skelbime nurodytomis sąlygomis, Pardavėjas ir Pirkėjas suderina Pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Pardavėjas raštu informuoja Aukciono laimėtoją apie Pirkimo-pardavimo sutarties tvirtinimo datą ir laiką. Pirkimo-pardavimo sutartis bus tvirtinama Pardavėjo pasirinktame notarų biure, nebent Šalys susitaria kitaip. Visas išlaidas, susijusias su Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, tvirtinimu ir nuosavybės teisės įregistravimu, notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, su Aukciono objekto teisinio, mokestinio, aplinkos apsaugos, techninio ir kt. patikrinimu, taip pat su susijusių dokumentų parengimu ar bet kokias kitas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, kurios buvo patirtos Aukciono laimėtojo prašymu), apmoka Aukciono laimėtojas (Pirkėjas), jei konkretaus Aukciono skelbime nenumatyta ar su Pardavėju nesusitarta kitaip.

7.8. Jeigu Aukciono dalyvis, pripažintas Aukciono laimėtoju, per nurodytą terminą atsisako sudaryti arba nesudaro su Pardavėju Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties arba Pirkimo–pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl trečiųjų šalių kaltės), nesumoka Aukciono sąlygose nurodytų mokėjimų (įskaitant, bet neapsiribojant, avansinio arba galutinio mokėjimo) arba grubiai pažeidžia kitas Aukciono ar Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, laikoma, kad jis atsisako pirkti Aukciono objektą, netenka teisės toliau dalyvauti to paties Aukciono objekto pirkime, Dalyvio mokestis Aukciono laimėtojui negrąžinamas ir laikomas tokio Aukciono laimėtojo mokėtina bauda Pardavėjui, padengianti minimalius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Aukciono organizavimu/vykdymu ir kt., kurių Pardavėjas neprivalo įrodyti.


8.  ATSAKOMYBĖ

Aukciono organizatoriaus atsakomybės ribos

8.1. Aukciono organizatorius atsako už Elektroninio aukciono paskelbimą, atšaukimą arba pratęsimą, paskelbimą neįvykusiu, pakartotinių aukcionų rengimą (jeigu Aukciono organizatorius ir Pardavėjas sudarė atitinkamą susitarimą), bei sklandų Aukciono organizavimo procesą. Aukciono organizatorius veikia kaip nekilnojamojo turto pardavimo aukciono būdu organizavimo paslaugos teikėjas ir nėra įgaliotas ar atsakingas nei už Pardavėjo, nei Pirkėjų ar bet kokių trečiųjų asmenų interesų atstovavimą, kilus bet kokiems ginčams.

8.2. Aukciono organizatorius, suderinęs su Pardavėju arba gavęs jo nurodymą, bet kuriuo momentu iki Aukciono dienos turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti Aukciono vykdymą. Jeigu Aukciono vykdymas šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka nutraukiamas po to, kai Aukciono organizatorius įregistruoja Aukciono dalyvių dokumentus, Aukciono organizatorius apie tai informuoja Aukciono dalyvį (-ius) registracijoje nurodytais kontaktais. Sumokėtas Dalyvio mokestis grąžinamas į Aukciono dalyvio nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo nutraukti Aukciono vykdymą priėmimo dienos.

8.3. Aukciono organizatorius neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už tinkamą ir savalaikį Pardavėjo, Pirkėjo ir/ar bet kokių trečiųjų asmenų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse ir/ar kituose su Aukciono organizavimu susijusiose dokumentuose, vykdymą ar nevykdymą, taip pat už bet kokių leidimų, licencijų, sutikimų ar bet kokių kitų dokumentų, kuriuos privalo gauti/priimti Pardavėjas, Pirkėjas ar bet koks trečiasis asmuo, būtinų tam, kad būtų tinkamai įforminta Pirkimo-pardavimo sutartis ir atlikti kiti joje numatyti veiksmai, gavimą. Bet kokios iš Pirkėjui, Pardavėjui ar bet kokiems tretiesiems asmenims priskirtų įsipareigojimų nevykdymo kylančios neigiamos pasekmės tenka išimtinai Pirkėjui, Pardavėjui ar tokiems tretiesiems asmenims.

8.4. Aukciono organizatorius, tikrindamas Registruotų vartotojų pateiktų dokumentų atitikimą Taisyklių ir teisės aktų reikalavimams, neturi pareigos imtis jokių specialių priemonių patikrinti asmens, ketinančio dalyvauti Aukcione, tapatybę ir/ar pateiktų dokumentų autentiškumą (pvz. teikti paklausimus kompetentingoms institucijoms, tikrinti viešų registrų duomenis, tikrinti parašo autentiškumą ir pan.) ir nebus atsakingas už bet kokias su tuo susijusias pasekmes, jeigu vėliau paaiškėtų, kad Aukciono laimėtojo (Pirkėjo) pateikti dokumentai yra suklastoti ar turi kitų trūkumų, kurie be specialių žinių ar priemonių negalėjo būti nustatyti jų atitikimo Taisyklėse nurodytiems reikalavimams vertinimo metu. Šis punktas netaikomas tais atvejais, kai priimami atitinkamais teisės aktais, detalizuojantys ir nustatantys atitinkamas pareigas Aukciono organizatoriui arba su Pardavėju raštu susitariama kitaip.

8.5. Aukciono organizatorius neatsako už Platformos funkcionalumų sutrikimus, kurie atsirado dėl nuo Aukcionų organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių. Kiekvienas Registruotas vartotojas (Aukciono dalyvis) atsako už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis jungiasi prie Platformos, tinkamą įdiegimą ir naudojimą, kitos Elektroninių aukcionų metu naudojamos programinės įrangos keliamus interneto ryšio ar naršyklės sutrikimus, taip pat nepertraukiamo interneto ryšio užtikrinimą registracijos ir dalyvavimo Aukcionuose metu, prisijungimo prie Platformos duomenų ir slaptažodžių saugojimą ir/ar praradimą. Visais atvejais už suteiktų prisijungimo duomenų ir slaptažodžių apsaugą ir su jų praradimu susijusias neigiamas pasekmes atsako Registruotas vartotojas (Aukciono dalyvis).

8.6. Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ir nuostolius dėl galimų Aukciono objekto trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl Aukciono objekto neatitikimo statybos, teritorijų planavimo, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, bet kokio privalomo leidimo nebuvimo arba Aukciono objekto neatitikimo Aukcione ketinančiam dalyvauti asmenio/Registruoto vartotojo lūkesčiams (tiek atskleistiems, tiek neatskleistiems) ar bet kokios trečiosios šalies pateiktai informacijai apie Aukciono objektą.

8.7. Aukciono organizatorius neatsako už jokius Pardavėjo, Registruotų vartotojų, Aukciono dalyvių, Aukciono laimėtojų ar Pirkėjų patirtus nuostolius. Aukciono organizatorius visais atvejais nėra laikomas atsakingu dėl šalutinių, nepaprastų arba netiesioginių nuostolių; taip pat dėl veiklos, pajamų, prestižo arba numatomų santaupų praradimo, kurie kyla dėl Aukciono organizavimo arba bet kokio jo pažeidimo arba nevykdymo, nepriklausomai nuo to, kokie jie esminiai (įskaitant aplaidumo atvejus). Visais atvejais Aukciono organizatoriaus atsakomybė ribojama tik tiesioginių nuostolių atlyginimu.

8.8. Dalyvio mokesčio negrąžinimas Aukciono laimėtojui Taisyklėse nustatytais atvejais jokiu būdu neužkerta kelio Pardavėjui ir/ar Aukciono organizatoriui papildomai reikalauti atlyginti visus dėl šių Taisyklių pažeidimo Pardavėjo ir/ar Aukciono organizatoriaus patirtus nuostolius, kurių nepadengia Aukciono laimėtojo sumokėtas Dalyvio mokestis.

 Aukcione ketinančių dalyvauti asmenų atsakomybė 

8.9. Visa Pardavėjo ar Aukciono organizatoriaus pateikta informacija apie Aukciono objektą, įskaitant, bet neapsiribojant, Aukciono objekto nuotraukas, planus, žemėlapius ir kita informacija ar dokumentai, gauti iš Pardavėjo ir/ar valstybės ar savivaldybės institucijų duomenų bazių ar viešų registrų, laikytina teisinga, tačiau Aukciono organizatorius negarantuoja ir kitaip nepatvirtina pateiktos informacijos tikslumo, išbaigtumo ir kokybės, taip pat neįsipareigoja jos atnaujinti ir už tai neatsako. Už informacijos tikslumo, išbaigtumo ir aktualumo patikrinimą atsako visi Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys (Registruoti vartotojai/Aukciono dalyviai). Nei Pardavėjas, nei Aukciono organizatorius neatsako už Aukciono dokumentų būklę jų gavimo metu ar Aukciono dokumentų gavimo užtikrinimą.

8.10. Tais atvejais, kai Aukciono objektas yra žemės sklypas (ar žemės sklypas yra kaip dalis Aukciono objekto), Aukciono dalyvis privalo papildomai išnagrinėti bei įvertinti visas su tokiu Aukciono objektu (jo dalimi) susijusias galimas teisines bei ekonomines rizikas. Kai Aukciono objektas yra statinys, Aukciono dalyvis taip pat privalo išsiaiškinti visą situaciją, susijusią su žemės sklypu ar jo dalimi, kurią užima Aukciono objektas ir kuri yra būtina Aukciono objektui naudoti pagal paskirtį; jeigu Pardavėjas nėra žemės sklypo, kuriame yra Aukciono objektas, savininkas, žemės sklypas yra nesuformuotas, nėra sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis ar esant kitai situacijai, Aukciono dalyvis privalo savarankiškai išsiaiškinti visus žemės sklypo naudojimo, teisių į žemės sklypą, žemės sklypo suformavimo ir kt. klausimus dėl žemės sklypo ar jo dalies naudojimo įteisinimo su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ar kita kompetentinga institucija.

8.11. Visiems Aukcione ketinantiems dalyvauti asmenims rekomenduojama asmeniškai atlikti Aukciono objekto patikrą/apžiūrą vietoje ir savarankiškai patikrinti visą, jų manymu, reikalingą informaciją, kaip nurodyta šių Taisyklių 8.12 punkte. Tokie patikrinimo veiksmai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki registracijos į Aukcioną pabaigos, pranešus apie tai Pardavėjui ar Aukciono organizatoriui, kurie esant galimybei, gali suteikti jo turimą informaciją, tačiau jokiais atvejais nėra ir nebus atsakingi už tokios informacijos tikslumą ir išbaigtumą. Aukciono objektas yra parduodamas tokios būklės ir tokio teisinio statuso, kokio jis yra Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu. Pardavėjas ir Aukciono organizatorius neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių rašytinių ar žodinių pareiškimų ar garantijų dėl parduodamo Aukciono objekto būklės ir kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, jokių garantijų dėl Aukciono objekto vertės, būklės, atitikimo teritorijų planavimo, statybos, aplinkos apsaugos ir kitiems teisės aktų reikalavimams ar tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, garantijų dėl Aukciono objekto plėtros galimybių, taip pat jokių garantijų dėl inžinerinių tinklų bei bet kokių kitų komunikacijų buvimo, galimybės juos įrengti ir/ar prie jų prisijungti, jokių kitų garantijų ar pareiškimų, išskyrus pareiškimus ir garantijas bei dokumentus ir/ar pažymas, kurias privaloma pateikti pagal galiojančius teisės aktus su tikslu sudaryti ir notariškai patvirtinti Pirkimo-pardavimo sutartį.

 8.12. Visi Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, prisiima visišką atsakomybę už: 

 8.12.1. savarankišką Aukciono objekto teisinio, mokestinio, aplinkos apsaugos, techninio ir kt. patikrinimo atlikimą bei patikrinimų ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą; 

8.12.2. savarankišką Aukciono objekto faktinę apžiūrą, būklės, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės būklės, kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, projekto, darbų, statinio, jame esančių įrenginių, inžinerinių sistemų ir tinklų, kt. kokybės, patikrinimą, trūkumų/defektų įvertinimą, įsitikinimą Aukciono objekto tinkamumu ir atitikimu jų lūkesčiams/tikslams, susipažinimą su Aukciono dokumentais ir jos patikrinimą ir visus kitus galimus patikrinimus. Aukciono objekto apžiūra gali būti vykdoma tik iš anksto suderinus su Aukciono organizatoriumi ir Pardavėju. Dėl Aukciono objekto apžiūros (laiko) Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys kreipiasi į Aukciono organizatorių;

8.12.3. visos viešai prieinamos informacijos apie Aukciono objekto patikrinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, viešų registrų duomenis;

8.12.4. užklausų pateikimą valstybės institucijoms, pareigūnams ir kitiems subjektams dėl informacijos apie Aukciono objekte vykdomų/vykdytų bei potencialiai galimų vykdyti veiklų, galimus aplinkos apsaugos, žemės naudojimo, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus, bet kokių kitų įstatymų, kodeksų, taisyklių, reglamentų ir pan. reikalavimus ir reikalavimų pažeidimus;

 8.12.5. informacijos apie mokesčius, mokėtinus už Aukciono objektui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus mokesčius, susijusius su Aukciono objektu; 

8.12.6. visišką nuostolių atlyginimą, jeigu nevykdomi šiose Taisyklėse ar teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

8.13. Aukciono organizatorius neatsako už interneto, elektroninių ryšių ar kitus sutrikimus, dėl kurių Aukciono dokumentai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Aukciono dalyvis yra atsakingas už tai, kad Aukciono dokumentai būtų išsiųsti ir pateikti Aukciono organizatoriui laiku. Registruotas vartotojas privalo savarankiškai įvertinti galimus paslaugų teikėjų vėlavimus, interneto ryšio ir kitus sutrikimus, tokių paslaugų teikimo trukmę ir kt.

8.14. Asmenys, pasirašę įsipareigojimą dėl Konfidencialios informacijos apsaugos, pilnai atsako už jame numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir su tuo susijusias pasekmes. Už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą Taisyklėse ar įsipareigojime dėl Konfidencialios informacijos apsaugos gali būti nustatytos atitinkamos sankcijos (įskaitant, bet neapsiribojant piniginės baudos, prisijungimo prie Aukciono teisių atšaukimas ir pan.), taip pat Pardavėjo ir/ar Aukciono organizatoriaus patirtų nuostolių atlyginimo sąlygos, kurios įgyvendinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.15. Asmuo, dalyvaujantis ar planuojantis dalyvauti Aukcione, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų galiojančių nuostatų, nesiūlyti, neduoti Aukciono organizatoriui ar Pardavėjui kyšio - pinigų, dovanų, nesuteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais paveikti Aukciono rezultatus. Turint informacijos apie tokių asmenų daromą spaudimą Aukciono organizatoriaus darbuotojams ar Pardavėjui, skatinant juos nusižengti teisės aktams ar Taisyklėms, bus informuojamos teisėsaugos institucijos, o asmuo neteks teisės ateityje dalyvauti Aukcionuose.

Jei turite žinių apie Aukciono organizatoriaus darbuotojų ar Pardavėjo neteisėtą elgesį ar galimus korupcijos požymius, kviečiame apie tai pranešti Atitikties vadovei:  compliance@newsec.lt.

Pardavėjo atsakomybė

8.16. Visais atvejais Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Jeigu parduodamas Aukciono objektas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, Pardavėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka turi pateikti bendraturčiams rašytinį pranešimą apie ketinimą aukcione parduoti savo nekilnojamojo turto dalį ir nurodyti Taisyklių 3.3 punkte nustatytas Aukciono sąlygas. Aukciono organizavimas niekaip neįtakoja bendraturčio pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe.

8.17. Šios Taisyklės nesuteikia teisės ar pagrindo Aukciono organizatoriui perimti/vykdyti ir Aukciono organizatorius jokiais atvejais neatsako už Pardavėjo, kaip parduodamo nekilnojamojo turto savininko, prievoles Pirkėjui ar Pirkėjo prievoles Pardavėjui su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis, nebent teisės aktuose numatyta kitaip.


9.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Aukcionui pasibaigus ir sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, esminė įvykusio Aukciono informacija viešai skelbiama Tinklapyje. Toks paskelbimas nėra laikomas konfidencialios informacijos ir/ar asmens duomenų apsaugos pažeidimais.

9.2. Kol nėra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis ir nėra gautas atskiras Pardavėjo sutikimas, Aukciono organizatorius neprivalo atskleisti jokios su įvykusiu Aukcionu susijusios informacijos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, žiniasklaidos atstovus ar kitas valstybės ir vietos valdžios institucijas), jeigu tai nėra privaloma pagal teisės aktų reikalavimus ir/ar Aukciono organizatoriaus įsitikinimu, tokios informacijos atskleidimas galėtų būti laikomas kitų Aukciono organizatoriaus prisiimtų įsipareigojimų pažeidimu ir/ar turėti neigiamos įtakos Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir/ar kitoms su tuo susijusioms aplinkybėms.

9.3. Nei vienas iš Aukcione dalyvaujančių asmenų (toliau - Šalys), taip pat Aukciono organizatorius ir Pardavėjas nėra atsakingas už savo įsipareigojimų pagal Taisykles neįvykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus. Įsipareigojimų neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie šiame punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Aukciono/prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

9.4. Visi ginčai, kylantys tarp Registruoto vartotojo, Aukciono dalyvio, Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Aukciono objekto, mokėjimų ar kitų pardavimo sąlygų, yra sprendžiami tiesiogiai tarp Šalių tarpusavio derybų būdu ir pagal galiojančius teisės aktus.

9.5. Šios Taisyklės skelbiamos Aukciono organizatoriaus internetiniame Tinklapyje. Šios Taisyklės bet kuriuo metu gali būti keičiamos, paskelbiant naują jų redakciją. Jei nėra nurodyta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo Tinklapyje dieną. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

9.6. Jeigu norite informuoti apie šių Taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis į prie atitinkamo aukciono nurodytą Aukciono organizatorių, jeigu prie atitinkamo aukciono nėra pateikta kitų taisyklių, tuomet prašome kreiptis žemiau nurodytais Aukciono organizatoriaus klientų aptarnavimo kontaktais:

Aukcionų organizatoriaus kontaktai:

UAB „Newsec advisers LT“

Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-09306 Lietuvos Respublika

Elektroninis paštas: aukcionai@newsec.lt

Telefonas: +370 525 26444