Tinklapio naudojimo tvarka

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2022 sausio 1 d.

TINKLAPIO NAUDOJIMO TVARKA

Tinklapis yra viešai skelbiama speciali nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), kurią administruoja UAB „Newsec advisers LT“, juridinio asmens kodas 302504219, PVM mokėtojo kodas LT100005565410, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Ši Tinklapio naudojimo tvarka nustato Tinklapio naudojimo taisykles ir reikalavimus bei su naudojimusi Tinklapiu susijusias Lankytojų, Registruotų vartotojų, Pirkėjų bei Aukcionų organizatoriaus teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių dokumentų taikymą, Paskyros registracijos Tinklapyje sąlygas, Tinklapyje draudžiamą veiklą ir kt.

Prašome perskaityti Bendrąsias Newsec aukcionų Taisykles prieš pradedant naudotis Tinklapiu. Bet kuris asmuo, ypač Registruotas vartotojas, prieš tapdamas Aukciono dalyviu, turėtų tinkamai įvertinti Taisyklių sąlygas ir reikalavimus, taip pat savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas jam yra individualiai priimtinas. Be kita ko, Registruoti vartotojai ir/ar Aukciono dalyviai skatinami įvertinti ir išanalizuoti tai, ar jiems yra priimtinos Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklės bei Taisyklėse pateikiamas Aukciono procedūrų aprašymas, nekilnojamojo turto kainos nustatymo principai, įsipareigojimai, susiję su Dalyvio mokesčio sumokėjimu, Aukciono organizatoriaus teisės vienašališkai koreguoti, keisti ar panaikinti bet kuriuos Taisyklių dokumentus (ar atskirus jų punktus) ir (ar) Tinklapį, jo turinį. Jeigu Taisyklės ar bet kuris Taisyklių dokumentas (punktas) yra neaiškūs, Lankytojai ar Registruoti vartotojai turi teisę kreiptis į NEWSEC dėl Taisyklių ar atskirų jų nuostatų išaiškinimo. Jeigu nesutinkate su visomis ir (ar) bet kuriomis (nors viena) bet kurio iš Taisyklių dokumentų nuostatų, sąlygų ir (ar) reikalavimų (ypač jeigu Jūs esate Lankytojas), Jūs neturėtumėte naudotis Tinklapiu, tapti Registruotu vartotoju, Aukciono dalyviu, Pirkėju ir dalyvauti Aukcionuose.

Kiekvienam šio Tinklapio vartotojui yra privaloma Tinklapio naudojimo tvarka ir kiti Taisyklių dokumentai. Naršydami Tinklapyje ir (ar) užregistruodami Paskyrą Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visus Taisyklių dokumentus, įskaitant ir šią Tinklapio naudojimo tvarką, supratote jų turinį, taip pat be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose nurodytos sąvokos ir posakiai, kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek iš didžiųjų, tiek ir iš mažųjų raidžių), turės žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nenurodyta kitaip:

1.1.1. Aukcionas – Pardavėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas informacinių technologijų priemonėmis, kai Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas siūlomas parduoti per tarpininką – Aukciono organizatorių, kai neribojamas Aukcionų dalyvių skaičius, o Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su didžiausią pirkimo kainą pasiūliusiu Aukciono dalyviu.

1.1.2. Aukciono dalyvis – Registruotas vartotojas, siekiantis dalyvauti elektroniniame Aukcione, kuris pateikė visus Taisyklėse nurodytus dokumentus, sumokėjo Dalyvio mokestį ir kurio registraciją patvirtino Aukciono organizatorius.

1.1.3. Aukciono objektas Pardavėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, parduodamas Aukcione.

1.1.4. Aukciono organizatorius arba NEWSEC UAB „Newsec advisers LT“, juridinio asmens kodas 302504219, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius.

1.1.5. Dalyvio mokestis piniginis Aukciono dalyvio įnašas, kurį asmuo privalo sumokėti į konkretaus Aukciono skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasi į Aukcioną. Dalyvio mokesčio dydis apskaičiuojamas Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka. Konkretus mokėtinas Dalyvio mokesčio dydis nurodomas Aukciono skelbime.

1.1.6. Intelektinės nuosavybės teisės – visos esamos ir (ar) būsimos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje;

1.1.7. Lankytojas asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra sukūręs savo Paskyros.

1.1.8. Pardavėjas Aukciono objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, kuris viešo elektroninio aukcionu būdu ketina parduoti nekilnojamąjį turtą ir sudaro šio turto Pirkimo-pardavimo sutartį, ir kuris įgalioja Aukciono organizatorių rengti Aukcioną jo nuosavybės teise valdomam turtui parduoti.

1.1.9. Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri Taisyklių nustatyta tvarka sukurta dalyvauti Aukcionuose siekiant įsigyti viešai parduodamą turtą. Paskyrą Lankytojas užregistruoja (susikuria) naudodamas Tinklapio priemones. NEWSEC, vadovaudamasis Taisyklėse nustatyta tvarka, registruoja Lankytojų atidarytas (susikurtas) Paskyras.

1.1.10. Pirkėjas – Aukciono laimėtojas, su kuriuo sudaroma Pirkimo-pardavimo sutartis.

1.1.11. Pirkimopardavimo sutartis pagrindinė Aukciono objekto pirkimo-pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Aukciono laimėtojo (Pirkėjo).

1.1.12. Privatumo politika - Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Aukciono dalyvius, taip pat asmens duomenis) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką.

1.1.13. Registruotas vartotojas bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris savo ar atstovaujamo vardu sukūrė paskyrą Tinklapyje.

1.1.14. Taisyklės – šios Tinklapio naudojimo tvarkos 3.1 punkte apibrėžtos taisyklės ir visi dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir (ar) instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio;

1.1.15. Tinklapio naudojimo tvarka – šios NEWSEC nustatytos ir patvirtintos naudojimosi Tinklapiu taisyklės bei reikalavimai, taip pat su Tinklapio naudojimu susijusios bet kurio asmens (Lankytojų, Registruotų vartotojų, Aukciono dalyvių, Aukciono laimėtojų, Pirkėjų, Pardavėjų) bei Aukciono organizatoriaus teisės ir pareigos.

1.1.16. Tinklapis – Aukciono organizatoriaus sukurta ir administruojama speciali viešai skelbiama nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), kuri yra pasiekiama adresu https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai .

1.2. Taisyklių dokumentuose didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje, yra apibrėžtos kituose Taisyklių dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir (ar) instrukcijose, prieinamose Tinklapyje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Tinklapio naudojimo tvarka yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

2.2. Tinklapio naudojimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar tokiuose Taisyklių dokumentuose tai yra aiškiai nurodyta, nebent kai atitinkamame Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.

2.3. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente pateiktos nuorodos į skyrius, punktus, dalis, nuostatas, taip pat sąlygas yra nuorodos į dokumento, kuriame tokios nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente naudojami žodžiai „įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.

3. TINKLAPIO TAISYKLIŲ DOKUMENTAI, JŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

3.1. Tinklapyje pateikta informacija, taip pat paskelbtos Taisyklės apibrėžia nuostatas ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi, Jūs galite naudotis Tinklapiu ir dalyvauti nekilnojamojo turto elektroniniuose aukcionuose. Taisyklės apima ir jų neatskiriama sudėtine dalimi yra (tolesnis išvardijimo eiliškumas nesuteikia prioriteto atskiriems Taisyklių dokumentams):

3.1.1. specifinės aukcionų organizavimo taisyklės;

3.1.2. Elektroninių aukciono organizavimo ir vykdymo taisyklės;

3.1.3. ši Tinklapio naudojimo tvarka;

3.1.4. Privatumo politika.

Su visomis Taisyklėmis Jūs galite susipažinti, taip pat išsisaugoti jas ir atsispausdinti bet kuriuo metu Tinklapio adresu https://newsec.lt/aukcionai/ .

3.2. Esant neatitikimui tarp Tinklapyje pateiktos informacijos, įsipareigojimų, reikalavimų ar instrukcijų ir aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų, taikomos aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų nuostatos, jeigu kituose Taisyklių dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

3.3. Atitinkamas Taisyklių dokumentas įsigalioja nuo jame nurodyto momento. Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių ar atitinkamo Taisykles sudarančio dokumento redakciją, nebent aiškiai nurodoma kitaip.

3.4. Bet koks Tinklapio naudojimas, įskaitant prisijungimą prie Tinklapio, buvimą prisijungusiu Tinklapyje, naršymą Tinklapyje, duomenų ir informacijos rinkimą iš Tinklapio, reiškia visų Taisyklių nuostatų pripažinimą ir sutikimą su jomis, jei kitaip nėra numatyta atskirame Taisyklių dokumente. Jeigu Jūs nesukūrėte Paskyros Tinklapyje ir nesutinkate su kuria nors iš šių ar kitų Taisyklių dokumentų ir sąlygų, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Tinklapiu (nepaisant Jūsų naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, atžvilgiu, iš jų kylančių ir su jais susijusių teisinių santykių atžvilgiu, net jeigu jie atsirado po naudojimosi Tinklapiu nutraukimo).

3.5. NEWSEC pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) Taisykles ar bet kurią jų dalį ir (ar) bet kurią su tuo susijusią informaciją, neįspėjus Lankytojo, Registruoto vartotojo ir (ar) Aukciono dalyvio iš anksto. Su bet kokiais Taisyklių dokumentų pakeitimais, taisymais ar papildymais Paskyrą turintis Registruotas vartotojas galės susipažinti jas paskelbus Tinklapyje ir, norėdamas dalyvauti Tinklapyje skelbiamame Aukcione, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis. Aukciono dalyviams, varžantis dėl nekilnojamojo turto kainos ar Lankytojui (Registruotam vartotojui) naudojantis Tinklapiu, bus taikomos Taisyklės, galiojančios naršymo Tinklapyje ar Aukciono skelbimo pateikimo metu. Jei po bet kokių Taisyklių pakeitimų Jūs nesutiksite su atitinkamais pakeitimais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Tinklapiu, įskaitant panaikinti savo Paskyrą šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4 skyriuje nurodyta tvarka.

3.6. Paskyros registracija (kaip aptarta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4 skyriuje) ir dalyvavimas Aukcione (kaip aptarta Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo Taisyklėse https://newsec.lt/nt/lt/aukciono-taisykles ) reikalauja Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote, sutinkate, taip pat įsipareigojate laikytis Taisyklių, įskaitant ir šios Tinklapio naudojimo tvarkos. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „ Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį. Prie patvirtinimo pateikiama nuoroda į Tinklapyje prieinamas aukciono taisykles arba konkrečiam aukcionui taikomų taisyklių tekstas.

4. PASKYRA IR JOS REGISTRACIJA TINKLAPYJE

4.1. Dalyvauti Aukcionuose gali tik tie asmenys, kurie sukuria asmeninę Paskyrą Tinklapyje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir įvykdo visus Elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo taisyklėse numatytus veiksmus. Lankytojai, nesukūrę Paskyros, gali naršyti Tinklapyje ir susipažinti su paskelbtų, vykstančių ar pasibaigusių Aukcionų informacija, įskaitant informaciją apie parduodamą nekilnojamąjį turtą, nustatytą pradinę nekilnojamojo turto kainą ir pan., taip pat siųsti pranešimus Aukciono organizatoriui bei užsisakyti / atsisakyti naujienlaiškius.

4.2. Paskyrą galima sukurti dviem būdais: (i) kaip fiziniam asmeniui ir (ii) kaip juridiniam asmeniui. Kiekvienu atveju, būtina užpildyti visus registracijai privalomus laukus.

4.3. Norėdami sukurti ir užregistruoti Paskyrą, paspauskite Tinklapio viršuje dešinėje pusėje esančią nuorodą „Registruotis“, o tada spauskite „ Sukurti paskyrą“. Įvedę Tinklapio prašomą informaciją, spauskite „Registruotis“. Neužpildžius Paskyroje nurodytų duomenų, Tinklapyje prie informacijos apie pasirinkto turto Aukcioną, atsiranda raudonas užrašas su pranešimu „ Pateikta profilio informacija yra nepilna“. Kol Paskyroje reikalaujami užpildyti duomenys apie asmenį nėra visiškai užpildomi, užrašas „ Jungtis“ neatsiranda ir tokiam asmeniui nesuteikiama galimybė registruotis į pageidaujamą Aukcioną.

4.4. Paskyra gali būti sukurta užregistruojant ją Tinklapyje, taip pat vėliau naudojama nekilnojamojo turto Aukcionuose, atsižvelgiant į šias sąlygas:

4.4.1. jeigu Jūs esate (1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės ( 18 metų), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka; arba (2) juridinio asmens atstovas, turintis tinkamus ir pakankamus įgaliojimus, reikalingus naudojimuisi Tinklapiu, Paskyros sukūrimui ar turto įsigijimo aukciono būdu atstovaujamo juridinio asmens vardu;

4.4.2. Jūs tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, įvykdėte registracijos procesą Tinklapyje bei sukūrėte Paskyrą;

4.4.3. Paskyros registracijos metu ir vėliau, pvz., teikdamas informaciją naudojimosi Tinklapiu metu, Jūs sutinkate teikti tik teisingą, tikslią ir pilną informaciją, įskaitant Asmens duomenis bei pasikeitusią informaciją nedelsiant atnaujinti, kad ji išliktų teisinga, tiksli ir pilna. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veikdamas pagal Taisykles, Aukciono organizatorius neprivalo tikrinti Jūsų pateiktų duomenų autentiškumo ir (ar) teisingumo, taip pat darys prielaidą, kad visa Paskyros ir kita Tinklapio pagalba pateikta informacija yra teisinga, nebent Aukciono organizatorius turės pagrįstų priežasčių manyti kitaip;

4.4.4. Paskyros registracijos formoje Jūs pateikėte savo Asmens duomenis, taip pat išreiškėte savo valią dėl jos tvarkymo ir kaupimo Taisyklių ir taikytinų teisės aktų numatyta tvarka. Jūsų sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį, kaip nurodyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 3.6 punkte.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad sukurdami Paskyrą ir vėliau dalyvaudami nekilnojamojo turto Aukcionuose Jūs patvirtinate, jog yra tenkinamos visos šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.4 punkte nurodytos sąlygos ir esate visiškai atsakingas už jų įgyvendinimą.

4.5. Tinkamai ir pilnai atlikus Paskyros registracijos Tinklapyje procedūrą, Jūs būsite informuojamas atskiru pranešimu el. pašto adresu, pateiktu Paskyros registracijos metu, taip pat savo Paskyros skiltyje „Pranešimai“. Tinkamai užpildžius visus Paskyros duomenis, kaip nurodyta 4.3 punkte, bei Aukciono organizatoriui patvirtinus registraciją, Jums bus suteikta teisė dalyvauti nekilnojamojo turto Aukcionuose.

4.6. Užbaigus Paskyros registraciją, Jūs galėsite naudotis Tinklapyje prieinamais funkcionalumais: siųsti pranešimus Tinklapio administratoriui, keisti ir (ar) pildyti savo Asmens duomenis, dalyvauti Aukcionuose ir siūlyti „Pirk dabar“ kainas, peržiūrėti Aukcionų, kuriuose dalyvavote, istoriją, gauti -protokolą apie įvykusį Aukcioną elektroniniu formatu, gauti pranešimus ir naujienlaiškius apie vykdomus Aukcionus, jei tokią paslaugą užsisakysite. Jūs privalote valdyti, tvarkyti ir kitaip naudoti Paskyrą vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, kitomis Taisyklėmis, reikalavimais ir (ar) instrukcijomis.

4.7. Prie savo Paskyros Jūs galite prisijungti naudodamas Paskyros registracijos metu pateiktą el. pašto adresą ir sukurtą slaptažodį (simbolių seką, leidžiančią identifikuoti ir patikrinti Registruoto vartotojo tapatybę Tinklapyje). Paskyros prisijungimo slaptažodis gali būti atnaujinamas arba pakeičiamas paspaudus nuorodą „ Pamiršote slaptažodį?“ ir įvedus el. pašto adresą, kuriuo išsiunčiamas automatinis pranešimas su aktyvavimo kodu. Paspaudęs nuorodą gautame el. laiške, Registruotas vartotojas gali pakeisti slaptažodį ir prisijungti prie Tinklapio. Tuo atveju, kai elektroninio pašto adresas, kurį Jūs nurodėte Paskyros registracijos metu, buvo pakeistas, ištrintas ar pasibaigė jo galiojimo laikas, Jūs privalote apie tai pranešti NEWSEC ir sukurti Paskyrą su kitu, galiojančio el. pašto adresu.

4.8. Tinklapio paslaugų teikimas Paskyroje yra neterminuotas, tačiau Registruotas vartotojas turi teisę savo nuožiūra, bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus atvejus, kai Registruotas vartotojas (Aukciono dalyvis) dalyvauja vykstančiame Aukcione. Jeigu Registruotas vartotojas (Aukciono dalyvis) dalyvauja vykstančiame Aukcione, Paskyrą leidžiama panaikinti tik po šio Aukciono pabaigos. Paskyros panaikinimas neatleidžia nė vienos iš šalių nuo įsipareigojimų (pavyzdžiui, susijusių su Taisyklėse numatytais mokėjimais), atsiradusių iki Paskyros panaikinimo, vykdymo. Norėdami pašalinti (panaikinti) savo Paskyrą iš Tinklapio, turite vadovautis Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis ir (ar) susisiekti su NEWSEC šios Tinklapio naudojimo tvarkos 12 skyriuje pateiktais kontaktais.

4.9. Paskyra yra priskirta Jums ir Jūs negalite jos perduoti trečiajam asmeniui be NEWSEC sutikimo. Jums taip pat yra draudžiama suteikti tretiesiems asmenims teisę prisijungti prie Paskyros naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai NEWSEC tam aiškiai pritaria. Bet kuriuo atveju, NEWSEC nėra atsakingas už tai, kad Jūs perdavėte savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, taip pat už bet kokią žalą, kilusią dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo.

4.10. NEWSEC gerbia Registruotų vartotojų ir (ar) Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmens duomenis, pateiktus naudojantis Tinklapiu, tik taip, kaip aprašyta Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose.

4.11. Jūs esate atsakingas už visą savo Paskyroje pateiktą informaciją, įskaitant Asmens duomenis, jos tikslumą, ir už visas operacijas, kurios buvo atliktos panaudojant Jūsų el. paštą ir slaptažodį, išskyrus atvejus, kai informacija apie Jūsų prisijungimo duomenis buvo atskleista tretiesiems asmenims ne dėl Jūsų kaltės ar neatsargumo. Jūs privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius, neatskleisti tretiesiems asmenims, taip pat, nesudaryti sąlygų bei dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo prisijungimo duomenis nuo atskleidimo bet kokiems neįgaliotiems tretiesiems asmenims, kad tokie asmenys nesinaudotų Jūsų Paskyra Tinklapio paslaugoms gauti ir (ar) dalyvauti parduodamo nekilnojamojo turto Aukcionuose. Registruotas vartotojas privalo nedelsiant pranešti NEWSEC apie bet kokį prisijungimo duomenų praradimą ar neleistiną jo prisijungimo duomenų, ar Paskyros naudojimą. Nepranešus NEWSEC šiame punkte nustatyta tvarka, bus laikoma, kad prisijungimo duomenimis ir atitinkamai Paskyra naudojasi Registruotas vartotojas, kuris prisiima visą riziką ir atsakomybę dėl Taisyklėse numatytų įsipareigojimų vykdymo (pavyzdžiui, Taisyklėse numatytais atvejais praranda teisę susigrąžinti Dalyvio mokestį).

4.12. NEWSEC turi teisę bet kuriuo metu įspėti Jus arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros, jeigu Jūs padarėte pažeidimą, kaip numatyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5 skyriuje arba jeigu neprisijungėte ir (ar) nesinaudojote savo Paskyra paskutinius 2 (dvejus) metus.

4.13. Tuo atveju, jeigu Jūsų Paskyra yra panaikinta dėl bet kokios priežasties, Jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų ar kitos informacijos, pateiktų Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip. Jūsų informacija bus ištrinta ir toliau nebesaugoma Taisyklėse nustatyta tvarka. Norėdami toliau dalyvauti Aukcionuose, Jūs privalėsite iš naujo sukurti Paskyrą (susipažinti ir sutikti su aktualiomis Taisyklių redakcijomis), užsiregistruoti į pageidaujamą Aukcioną bei pateikti visus reikalingus duomenis / dokumentus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. TINKLAPYJE DRAUDŽIAMA VEIKLA

5.1. Jums neleidžiama atlikti ir Jūs sutinkate neatlikti nei vieno iš žemiau išvardintų veiksmų Tinklapyje:

5.1.1. pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją;

5.1.2. naudoti Tinklapį bet kokiu būdu, kuris galėtų būti kenksmingas kitam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams bei imtis bet kokių veiksmų, kurie, NEWSEC nuomone, sukelia ar gali sukelti nepagrįstas ar neproporcingai dideles Tinklapio infrastruktūros apkrovas;

5.1.3. mėginti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, ardyti ir (arba) perdaryti bet kokias NEWSEC naudojamas programas, susijusias su Tinklapiu ar Aukcionų vykdymu Tinklapyje;

5.1.4. bet kokiu būdu naudoti programinę įrangą, kuri kokiu nors būdu gali sutrikdyti Tinklapio veiklą ar pakenkti Tinklapiui, ar bet kuriai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, kompiuterio sistemoms ar tinklams ar pažeisti arba sugadinti Tinklapio turinį, programinę įrangą, programas, įrenginius ar komunikacijas, ar kaip nors kitaip trukdyti Tinklapio, NEWSEC, Pirkėjų, ar bet kokių trečiųjų asmenų veiklai; kuri paprastai apibūdinama kaip “virusai” ar “kirminai” ir (ar) kurios tikslas yra sutrikdyti Tinklapio veiklą, pakenkti Tinklapiui, ar kaip kitaip trukdyti Tinklapiui ir (ar) Tinklapio veikimui, ar bet kokiai kitai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui; kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir nutraukti Tinklapio ar bet kokio kito internetinio tinklapio, programinės ar aparatinės įrangos veiklą, ar ją sutrikdyti, ar skleisti informaciją (trukdyti pateikti kainos pasiūlymus, neteisėtais būdais daryti įtaką Aukciono laimėtojo nustatymui, ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie apsunkintų, apribotų arba sutrikdytų Aukcionų vykdymą);

5.1.5. be raštiško NEWSEC leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas automatines priemones, siekiant gauti ir (ar) surinkti informaciją Tinklapyje;

5.1.6. naudoti Tinklapį ir (ar) užregistruoti Tinklapyje Paskyrą, naudoti jau sukurtą Paskyrą, jeigu nėra tenkinama bent viena sąlyga, pateikta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.4 punkte ir (ar) Jūsų naudojimasis Paskyra yra sustabdytas laikinai ar neribotam laikui;

5.1.7. kopijuoti, keisti ar platinti turinį iš Tinklapio ar jo dalies be išankstinio raštiško NEWSEC leidimo;

5.1.8. pateikti bet kokią informaciją NEWSEC vardu be išankstinio raštiško NEWSEC sutikimo;

5.1.9. sukurti kelias Paskyras su tikslu dalyvauti tame pačiame Aukcione ir dirbtinai didinti bei iškreipti paskelbtą Aukciono objekto kainą;

5.1.10. pažeisti bet kokias Taisyklių nuostatas.

5.2. Neribojant kitų priemonių, kurių gali imtis NEWSEC, Jūs sutinkate, kad bet kuris iš Tinklapio naudojimo tvarkos 5.1 punkte nurodytų pažeidimų suteikia NEWSEC teisę Jus įspėti, apriboti, sustabdyti ar nutraukti naudojimąsi Paskyra, apriboti, uždrausti Jūsų veiksmus Tinklapyje, įskaitant galimybę dalyvauti bet kokio nekilnojamojo turto Aukcionuose, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų apriboti Jūsų prieigą prie Tinklapio.

5.3. Jūs sutinkate, kad NEWSEC turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2 punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Jūs taip pat įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį NEWSEC sprendimą. Tokiu atveju, Jūs privalote nustoti naudotis Tinklapiu per savo Paskyrą, kitą Paskyrą, taip pat negalite užregistruoti naujos Paskyros, jeigu NEWSEC nėra suteikęs atskiro leidimo atitinkamiems veiksmams. Be to, už Taisyklių ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimą Jūs galite būti patrauktas(-a) atsakomybėn pagal teisės aktus ir Jums gali būti pritaikyta papildoma atsakomybė ir sankcijos.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Aukcionų organizatorius netikrina jokios informacijos, kurią Jūs pateikiate ir nurodote Tinklapyje, NEWSEC taip pat neatlieka Jūsų tapatybės ir duomenų patikrinimo, bet pasilieka teisę šiuos duomenis patikrinti, jei kituose Taisyklių dokumentuose ar kitose instrukcijose, pateiktose Tinklapyje, nenumatyta kitaip. Be to, NEWSEC nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Registruoto vartotojo ir (ar) Aukciono dalyvio veiksnumo ar įgaliojimų veikti juridinio asmens vardu pakankamumo.

6.2. NEWSEC naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad apsaugotume turimą informaciją nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo ir panašių veiksmų. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog, nepaisant to, NEWSEC negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmens duomenų saugumo, kadangi jie pateikiami ar renkami internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

6.3. Nors NEWSEC naudoja atitinkamas priemones, kad apsaugotų Tinklapio turinį, NEWSEC negarantuoja, kad Tinklapyje ir (ar) atsisiunčiamuose failuose nėra virusų. Atsižvelgdami į tai, patariame naudotis papildomomis apsisaugojimo nuo virusų priemonėmis, taip pat nedelsiant informuoti Aukciono organizatorių apie bet kokias pastebėtas virusą sukeliančias bei kenkėjiškas programas.

6.4. NEWSEC jokia forma neatsako Jums ar tretiesiems asmenims už bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius, bet kokį pajamų netekimą, verslo galimybių sumažėjimą arba įmonės reputacijos pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą bei kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl Tinklapyje vykdomų ar su juo susijusių Jūsų veiksmų.

7. TECHNINĖS TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

7.1. NEWSEC deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Tinklapio funkcionavimą, taip pat siekia, kad Tinklapis veiktų nepertraukiamai ir be gedimų „toks, koks jis yra“ arba „koks yra prieinamas“ Taisyklių sudarymo momentu ir suteikia Lankytojams / Registruotiems vartotojams / Aukciono dalyviams prieigą prie jo be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ir patvirtinimų, įskaitant garantijų ir patvirtinimų dėl Tinklapio tikslumo, tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, pavadinimo, nepažeidžiamumo ir kt. Jūs suprantate ir sutinkate, kad dėl išorinių veiksnių (elektros tiekimo ar interneto trikdžių, karo, nenugalimos jėgos aplinkybių ar pan.) Aukcionų organizatorius negali užtikrinti visišką (100 %) Tinklapio prieinamumą. Atsiradus šioms aplinkybėms bei vadovaujantis protingumo principu, Aukcionas gali būti paskelbtas neįvykusiu, nutrauktas, pratęstas arba paskelbtas naujas to paties nekilnojamojo turto Aukcionas. Bet kuriuo atveju, pastebėję netinkamą Tinklapio veikimą arba trukdžius Tinklapio veikime Jūs privalote pranešti apie tai NEWSEC.

7.2. NEWSEC neatsako už tai, kad informacija apie vykdomus Aukcionus, ypač statymų intervalai / kaina ar paskutinė didžiausia statymo kaina, dėl interneto trikdžių, kitų techninių nesklandumų ir sistemų nesuderinamumo ne visada atsinaujina realiuoju laiku (online), todėl Aukciono dalyviams rekomenduojama patiems reguliariai patikrinti, ar atitinkama informacija yra nepasenusi ir atnaujinti Tinklapio informaciją, pasinaudojant funkcionalumu „ Atnaujinti puslapį“.

7.3. NEWSEC pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą prie Tinklapio, taip pat be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį, išskyrus atvejus, kai Registruotas vartotojas dalyvauja vykstančiame Aukcione. Jeigu Registruotas vartotojas dalyvauja vykstančiame Aukcione, šiame punkte numatytus veiksmus NEWSEC turi teisę atlikti tik po vykstančio Aukciono pabaigos.

7.4. Visus pastebėjimus ir (ar) nusiskundimus, susijusius su Tinklapio veikimu, Jūs galite pateikti šios Tinklapio naudojimo tvarkos 12 skyriuje nurodytais NEWSEC kontaktais. Savo kreipimesi privalote nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, taip pat apibūdinti netinkamą Tinklapio veikimą, klaidą, trukdžius ar pan. ir nurodyti datą (laiką) bei trukmę, jei įmanoma.

8. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1. NEWSEC ar, kai tai aiškiai nurodyta, tretieji asmenys išsaugo Intelektinės nuosavybės teises į Tinklapį, domeną ir jo turinį maksimalia Taisyklėms taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi. Visos atitinkamos teisės yra saugomos pasauliniu mastu. Jūs negalite kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Tinklapį, Tinklapio turinį (įskaitant Taisyklių dokumentus), įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, nebent NEWSEC davė raštišką leidimą tokiems veiksmams atlikti, arba jei tokie veiksmai aiškiai leidžiami esant tam tikroms specifinėms sąlygoms, nurodytoms Taisyklėse. Nepaisant to, Jūs galite spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Tinklapio puslapius išimtinai Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad Jūs nekeisite arba neištrinsite iš naudojamos medžiagos jokių įspėjimų dėl Intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.

8.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad NEWSEC yra visų Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje bei į Tinklapį ir domeną savininkas arba turi teisėtą ir pagrįstą teisę naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat kad, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta Taisyklėse ar susitarta atskirai, Jūs neįgyjate jokių Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje ir (ar) į Tinklapį.

8.3. Visi Tinklapyje prieinami prekių ir paslaugų ženklai yra NEWSEC nuosavybė arba NEWSEC juos teisėtai naudoja (įskaitant siūlomų įsigyti Prekių ženklus). Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais (įskaitant Prekių ženklus).

8.4. Tinklapio turinys gali būti cituojamas, kai tam yra gautas išankstinis rašytinis NEWSEC sutikimas ir yra tinkamai nurodomas cituojamo turinio šaltinis.

9. PRANEŠIMAI

9.1. NEWSEC ir Lankytojų ir (ar) Registruotų vartotojų bendravimas bus vykdomas teikiant pranešimus Tinklapyje ir (ar) siunčiant juos Jūsų elektroninio pašto adresu, nebent kitaip būtų nurodyta Taisyklėse ar Jūsų raštu pateiktuose prašymuose / paklausimuose. Jūs sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka rašytinio pranešimo formai taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad Jūs gavote pranešimą tada, kai NEWSEC pateikė jį Tinklapyje ir (ar) išsiuntė jį Jūsų elektroninio pašto adresu, pateiktu Paskyroje.

9.2. Visi NEWSEC adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šios Tinklapio naudojimo tvarkos sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą, šios Tinklapio naudojimo tvarkos 12 skyriuje nurodytais NEWSEC kontaktais. Jūsų vardu NEWSEC siunčiami pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento.

10. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės imperatyvios nuostatos, įskaitant Europos Sąjungos teisės imperatyvias nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams, iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo ir atsisakymo) Lietuvos Respublikos teisė ir Taisyklės yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

10.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus, kai atskirame Taisyklų dokumente ar imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip.

10.3. Be Tinklapio naudojimo taisyklių 10.2 punkte aptartų Jūsų teisių dėl ginčų sprendimo, Jūsų skundas, susijęs su Pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų, jei esate užsiregistravęs kaip fizinis asmuo, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka. Dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, savo skundą, susijusį su Tinklapyje įsigytu turtu, taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vadovaujantis tarnybos nustatyta ir taikoma ginčų sprendimų tvarka, ar kitai atitinkamai ginčų sprendimo įstaigai bei naudojantis elektroninio ginčo sprendimo svetaine, pasiekiama internetiniu adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main .

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. NEWSEC pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu keisti bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, įskaitant Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo, bei informacijos apie ketinamus vykdyti ar jau vykstančius nekilnojamojo turto Aukcionus.

11.2. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) bet kuriame Taisyklių dokumente neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis.

11.3. Jeigu kuri nors Taisyklių dokumento nuostata prieštarauja teisės aktams arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo Taisyklių dokumento nuostatų. Tokiu atveju NEWSEC nedelsiant pakeis ją teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir atitinkamo Taisyklių dokumento tikslą.

11.4. Jūs neturite teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš Taisyklių ir (ar) susijusių su jomis, tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto NEWSEC sutikimo. NEWSEC turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisyklių dokumentus be papildomo Jūsų sutikimo bet kokiam asmeniui. Tokio perdavimo atveju, Taisyklių dokumentų nuostatos bus privalomos NEWSEC teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos Jums pagal Taisyklių dokumentus.

11.5. NEWSEC neatsako už bet kokias ir visas Jūsų išlaidas, įskaitant internetinio ar kitokių ryšio priemonių paslaugų tiekėjų ir (ar) kitų trečiųjų šalių taikomus mokesčius, įkainius ir (ar) bet kokius kitus mokėjimus, kuriuos Jūs patiriate dėl naudojimosi Tinklapiu ir (ar) Sutarties per jį sudarymo.

12. KONTAKTAI

Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais NEWSEC kontaktais, o mes į visus Jūsų paklausimus atsakysime kaip įmanoma greičiau (tuo atveju, jei esate Vartotojas – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų), susisiekdami su Jumis Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis šios Tinklapio naudojimo tvarkos 9 skyriuje nustatyta tvarka.

Aukcionų organizatoriaus kontaktai:

UAB "Newsec advisers LT"

Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, LT-09306 Lietuvos Respublika

Elektroninis paštas: aukcionai@newsec.lt

Telefonas: +370 5 252 6444