Privatumo politika

Aktuali redakcija nuo 2022 03 15

Mes, UAB Newsec advisers LT“ (toliau ― Mes, Bendrovė, NEWSEC) gerbdami Jūsų privatumą, pateikiame privatumo politiką, (toliau – Privatumo politika) kurioje paaiškinama, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs lankotės, naudojatės NEWSEC specialia nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), pasiekiama interneto adresu https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai (toliau ― Tinklapis) ir naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse, taisyklėse bei kituose su aukcionų organizavimu ir vykdymu susijusiuose dokumentuose.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1.2. Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su NEWSEC teikiamomis paslaugomis.

1.3. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

2. PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOSI NEWSEC

2.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

2.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

2.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

2.4. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

2.5. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

2.6. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

2.7. NEWSEC yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

3. DUOMENŲ RINKIMO, GAVIMO BŪDAI

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs juos pateikiate Mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Tinklapiu, savo paskyra, ar pateikdami savo duomenis Mums kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, registruodami savo paskyrą, užpildydami ir atsiųsdami mums užklausą ar paraišką, susisiekdami su mumis telefonu, raštu ar el. paštu;

3.1.2. Kai Jūs naudojatės Tinklapiu https://newsec.lt/nt/lt/aukcionai . Kai Jūs lankotės Tinklapyje, Bendrovė gali saugoti arba nuskaityti Jūsų naršyklės informaciją – dažniausiai tai daroma slapukų (angl. cookies) pavidalu. Ši informacija gali būti apie Jūsų naršyklės nustatymus ar naudojamą įrenginį ir, dažniausiai, naudojama tam, kad Tinklapis veiktų taip, kaip tikitės.

3.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš pačių duomenų subjektų (pvz., iš juridinių asmenų, kurių atstovais esate), reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje) Jūs būtumėte tinkamai informuoti.

3.2. Mūsų paslaugos nėra skirtos jaunesniems negu 18 metų asmenims, todėl jie neturėtų mums teikti jokių asmens duomenų per mūsų Tinklapį.

4. ASMENS DUOMEN Ų TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI, TVARKYMO TERMINAI

NEWSEC tvarko Lankytojų, Registruotų Tinklalapio vartotojų, Aukciono dalyvių arba Pirkėjų šiuos asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais, pagrindais ir terminais:

Nr.

Tvarkymo tikslai

Duomenų kategorijos

Tvarkymo teisiniai pagrindai

Tvarkymo terminai

4.1.

Paskyros Tinklapyje sukūrimo, administravimo tikslais

Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, asmens kodas, Registruoto Tinklapio vartotojo vardas, slaptažodis

Sutartis (taisyklės)/teisėtas interesas

3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Paskyros

4.2.

Registracijos Aukciono dalyviu tikslu (patvirtinti)

Vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinantys duomenys, mokesčio sumokėjimą patvirtinantys duomenys, atstovavimą įrodantys dokumentai, privalomų pateikti sutarčių duomenys, kiti duomenys, kuriuos privaloma pateikti norint dalyvauti Elektroniniame aukcione (pvz., ESI išrašai iš RC, akcininkų susirinkimo protokolai ir kt.), kaip numatyta Taisyklėse, registracijos patvirtinimo / atšaukimo faktas, data, mokėjimo pavedimai, grąžinimai

Sutartis (taisyklės)/teisėtas interesas

7 metus po sutarties pasibaigimo

4.3.

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, juridinio asmens atstovo vardas pavardė, pareigos, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, kiti duomenys, būtini sutarčiai sudaryti, kaip nurodyta Taisyklėse

Sutartis

10 m. po sutarties pasibaigimo

4.4.

Mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų vykdymo ir kontrolės tikslais

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz., banko sąskaitos numeris, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data ir kiti duomenys, privalomi įvykdyti mokėjimą)

Sutartis/teisinė prievolė

10 m. po mokėjimo įvykdymo

4.5.

Pinigų plovimo prevencijos tikslu

Vardas, pavardė, asmens tapatybės nustatymo duomenys, sandorio suma, pajamų šaltinis

Teisinė prievolė

8 m. nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos

4.6.

Nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistemos veikimo užtikrinimo tikslais

Vardas, pavardė, prisijungimo duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausos, nusiskundimo turinys, data, IP adresas, informacija apie duomenų subjekto veiksmus Tinklapyje

Sutartis (taisyklės)/teisėtas interesas

3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Paskyros

4.7.

Naujienlaiškių pateikimo tikslu

Vardas, pavardė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas

Sutikimas

Iki sutikimo atšaukimo

4.8.

Tiesioginės rinkodaros tikslu

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

Sutikimas

Iki sutikimo atšaukimo

4.9.

Automatinių pranešimų apie vykdomus aukcionus pateikimo tikslu

Vardas, pavardė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, el. pašto adresas

Sutikimas

Iki sutikimo atšaukimo arba Paskyros ištrynimo

4.10.

Komunikacijai su interesantais dėl vykdomų aukcionų tikslu

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

Teisėtas interesas

2 m. po paklausimo išsprendimo

4.11.

Duomenų subjektų prašymų, pretenzijų administravimo tikslu

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, prašymų, pretenzijų turinys

Teisinė prievolė

2 m. po paklausimo išsprendimo

4.12.

Visuomenės informavimas (rinkos tyrimai, analizės, apžvalgos ir pan.)

Duomenys, esantys NTR išraše, reikalingi tyrimui ir analizei

Teisėtas interesas

5 m. po dokumento parengimo

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NUJIENLAIŠKIŲ PATEIKIMO IR TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

5.1. Mūsų tikslas – siųsti Jums naudingą, aktualią su Mūsų paslaugomis susijusią informaciją bei pasiūlymus. Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) naujienlaiškių pateikimo, tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame tik gavę Jūsų sutikimą.

5.2. Duotą sutikimą naujienlaiškiams galėsite nemokamai atšaukti bet kuriuo metu savo paskyroje. Jei esate davę sutikimą tiesioginei rinkodarai, norėdami atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, praneškite Mums el. paštu info@newsec.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos tvarkymui duomenų, gautų iki sutikimo atšaukimo.

6. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

6.1. Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų laikantis visų saugumo reikalavimų. NEWSEC neperduos Jūsų pateiktų asmens duomenų į valstybes, nepriklausančias ES/EEE, aiškiai neinformavusi Jūsų apie šį duomenų perdavimą.

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir taikytinais teisės aktais.

7.2. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, gali teikti Jūsų asmens duomenis kitiems subjektams tiek, kiek reikia Bendrovės tikslams pasiekti, įvykdyti sutartinius ar įstatyminius įsipareigojimus ar turint teisėtą interesą: skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, įmonių grupei priklausančioms įmonėms.

7.3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkia Bendrovė, kad galėtų vykdyti veiklą: programinės įrangos tiekimo ir palaikymo, IT paslaugų teikėjams, naudojamų sistemų valdytojams, analizės paslaugas ir kitas būtinas Bendrovės veikimui paslaugas teikiančioms įmonėms. Duomenų tvarkytojų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais. Parduodant visą ar dalį verslo, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis pirkėjui. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, registrams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei to reikalaujama pagal taikytiną teisę.

8. ASMENS DUOMEN Ų SAUGUMAS

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo. Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

8.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors Mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime visiškai užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Tinklapį, todėl Jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką.

8.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir Mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

9.1. Bendrovės Tinklapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Bendrovė, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu (privatumo politikomis) kreipkitės į juos.

10. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

10.1. Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

10.1.1. gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

10.1.2. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

10.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;

10.1.4. atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

10.1.5. reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

10.1.6. reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;

10.1.7. apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų; Bendrovei nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;

10.1.8. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje ( https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis. Bendrovė rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti el. paštu: info@newsec.lt ar telefonu: +370 5 2526444 ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

11. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius prašymus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, Mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.2. Gavę Jūsų prašymą, Mes išnagrinėsime jį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.

11.3. Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

12. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

12.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai saugomi Jūsų naršyklėje arba Jūsų įrenginyje. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

12.2. Informaciją apie Tinklapyje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite: https://newsec.lt/slapuku-politika/.

12.3. Slapukais gaunamą informaciją Mes naudojame:

12.3.1. kad užtikrintume Tinklapio funkcionalumą;

12.3.2. kad galėtume Tinklapį tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

12.3.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Tinklapiu analizei;

12.3.4. tiksliniam marketingo sprendinių orientavimui.

12.4. Sutikimą naudoti slapukus Tinklapyje Jūs galite duoti Tinklapio pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“. Neišreiškus sutikimo, slapukai Tinklapyje nebus renkami, išskyrus būtinuosius (techninius) slapukus, kurie būtini Tinklapio veikimui.

12.5. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresuhttp://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html .

12.6. Kai kuriais atvejais, ypač techninių, funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Tinklapio funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Tinklapio.

13. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAI

13.1. Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Tinklapyje, todėl rekomenduojame. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Tinklapyje ir norėdami naudotis Mūsų Tinklapiu, teikiamomis paslaugomis, Jūs turėsite su ja susipažinti.

14. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

14.1. Duomenų valdytojas: UAB "Newsec advisers LT", juridinio asmens kodas 302504219, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

14.2. Jūs turite teisę kreiptis į NEWSEC, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@newsec.lt.