Privatumo politika

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2020 m. 04 mėn. 01 d.

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Newsec advisers LT“ (šiame dokumente dar vadinama Aukciono organizatoriumi arba NEWSEC) itin gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų Lankytojais, Registruotais Tinklapio vartotojais, Aukciono dalyviais arba Pirkėjais) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi NEWSEC specialia nekilnojamojo turto elektroninių aukcionų vykdymo sistema (platforma), pasiekiama interneto adresu www.newsecaukcionai.lt (šiame dokumente dar vadinama Tinklapiu), tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje bei vadovaudamasi taikytinų teisės aktų reikalavimais.

1.SĄVOKOS
1.1.Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente bei žemiau didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama nurodyta reikšmė:
1.1.1.Anoniminė informacija – informacija, kuri nėra siejama su Jūsų Asmens duomenimis; Anoniminė informacija neleidžia identifikuoti konkrečių asmenų ir yra renkama automatiniu būdu arba sudaroma pasinaudojant Asmens duomenimis, bet neįtraukiant duomenų (įskaitant tokių kaip Jūsų vardas ar pavardė), kuriais remiantis būtų galima Jūsų identifikacija;
1.1.2.Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
1.1.3.Slapukai – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio.

2.BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.NEWSEC užtikrina Jūsų Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
2.2.Perduodami Asmens duomenis per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.3.Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, dalyvauja nekilnojamojo turto aukcionuose bei įsigyja Aukciono objektus bei kitaip naudojasi Tinklapiu, bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje, ar bet kokiu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar bet kuria jos nuostata, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje, ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.
2.4.NEWSEC pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją laikydamasis Tinklapio naudojimosi tvarkoje nustatytų taisyklių.
2.5.NEWSEC pasilieka sau teisę, be išankstinio įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

3.ANONIMIŠKUMAS IR AUTOMATINIS ANONIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS
3.1.Tinklapis iki Paskyros sukūrimo momento sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai, kol patys nuspręsite kitaip arba kol Jūs nuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmus, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmens duomenis (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, registruotis į vykdomus Aukcionus ir pan.).
3.2.Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai renka tuos Anoniminius duomenis apie Jus, kurie yra Slapukų rinkmenose. Išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama Privatumo politikos 9 skyriuje.

4.DUOMENŲ SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS
4.1.Kiekvieną kartą, kai Lankytojas, Registruotas Tinklapio vartotojas ir (arba) Aukciono dalyvis lankosi Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą, t. y. Anoniminę informaciją, išvardintą Privatumo politikos 3.2 punkte. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Lankytojo, Registruoto Tinklapio vartotojo ir (arba) Aukciono dalyvio veiksmų, nurodyta Anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinta. Ši Anoniminė informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojas, Registruotas Tinklapio vartotojas ir (arba) Aukciono dalyvis galėtų naudotis Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti Tinklapio ir kartu NEWSEC veiklą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.
4.2.Lankytojui susikuriant savo Paskyrą arba Aukciono dalyviui dalyvaujant paskelbtuose Aukcionuose, NEWSEC renka ir saugo Asmens duomenis, kurie identifikuoja Registruotą Tinklapio vartotoją ir (ar) Aukciono dalyvį. Tokiu atveju, priklausomai nuo faktiškai Jūsų pateikiamos informacijos, gali būti renkami ir saugomi tokie Jūsų duomenys, įskaitant Asmens duomenis:
4.2.1.vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie juridinį asmenį, kai ir jei tokį atstovaujate, ir bet kokia kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;
4.2.2.Dalyvio mokesčio grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai;
4.2.3.IP adresas ir Registruoto naudotojo identifikatorius (kurį sistema priskiria Registruotam naudotojui);
4.2.4.sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Aukciono objektus, taip pat PVM mokėtojo kodas, jei taikoma;
4.2.5.informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Registruotas Tinklapio vartotojas ir (ar) Aukciono dalyvis atliekate Tinklapyje (įskaitant dalyvavimo nekilnojamojo turto Aukcionuose istorija);
4.2.6.kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje dalyvaujant Aukcionuose, naudojantis Tinklapiu, įskaitant duomenis apie standartinę prisijungimo informaciją;
4.2.7.papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į NEWSEC, kita pagal Taisykles ar teisės aktus prašoma pateikti informacija, registruojantis į konkretų Aukcioną);
4.2.8.Tinklapio administravimo tikslais NEWSEC taip pat gali rinkti informaciją apie prietaisą, kurio pagalba prisijungiama prie Tinklapio (pavyzdžiui, personalinis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.);
4.2.9.kita informacija, susijusi su Lankytojo, Registruoto Tinklapio vartotojo ir (ar) Aukciono dalyvio veiksmais Tinklapyje naudojantis Tinklapio paslaugomis, turiniu ir reklama, įskaitant diskusijas, pokalbius, susirašinėjimą per Tinklapį, mums siųstus laiškus, įrenginio identifikacinį numerį, informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką, duomenų srautus į ir iš Tinklapio, duomenis apie reklamą ir standartinę prisijungimo informaciją;
4.2.10.kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti NEWSEC naujienlaiškius ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos 5 skyriuje.
4.3.Pagrindinis Jūsų Asmens duomenų rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir dalyvaujant nekilnojamojo turto Aukcionuose bei įsigyjant Aukciono objektus, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad NEWSEC turi teisę Jūsų Asmens duomenis, įskaitant ir tuos, kurie nurodyti Privatumo politikos 4.2 punkte, naudoti šiais tikslais:
4.3.1.teikti NEWSEC paslaugas, Tinklapio paslaugas ir, esant jūsų prašymui, pagalbą Lankytojui, Registruotam Tinklapio vartotojui ir (arba) Aukciono dalyviui;
4.3.2.organizuoti Dalyvių mokesčių rinkimą ir išspręsti naudojimosi metu iškilusias problemas;
4.3.3.užkirsti kelią, aptikti ir ištirti galimai uždraustus ar nelegalius veiksmus Tinklapyje;
4.3.4.pritaikyti, įvertinti ir patobulinti NEWSEC paslaugas, Tinklapio paslaugas, Tinklapio turinį ir reklamą;
4.3.5.vykdyti nekilnojamojo turto pardavimą elektroninių aukcionų būdu, t. y. organizuoti nekilnojamojo turto Aukcionus, Aukciono objektų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą su Aukciono laimėtojais ir (ar) Pirkėjais (Aukciono dalyvių, laimėtojų ir (ar) Pirkėjų identifikacija, Aukciono objektų pardavimas, atsiskaitymų organizavimas ir kitų iš turto pardavimo aukciono būdu kylančių įsipareigojimų vykdymas);
4.3.6.vykdyti tiesioginę rinkodarą, siekiant siųsti Jums naujienlaiškius (turint atskirą Jūsų sutikimą);
4.3.7.užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.
4.4.Asmens duomenų, nurodytų Privatumo politikos 4.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu.
4.5.NEWSEC saugo faktinius duomenis apie Jūsų dalyvavimą Aukcionuose bei Aukciono objektų įsigijimus. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais, Jūs galite peržiūrėti savo dalyvavimo Aukcionuose bei pasiūlytų kainų istoriją, Aukciono objektų įsigijimus ir keisti savo Asmens duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

5.NAUJIENLAIŠKIAI IR EL. PAŠTO NAUDOJIMAS
5.1.Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą (pvz., pateiktą per taip vadinamąjį „check-box“ langelį arba tais atvejais, kai įvedate savo el. pašto adresą į laukelį, skirtą NEWSEC naujienlaiškių užsakymui ar kitu būdu), Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu siųsime Jums naujienlaiškius (NEWSEC komercinę / reklaminę informaciją) – informaciją apie Tinklapį, NEWSEC teikiamas paslaugas, Aukciono objektus, vykstančius Aukcionus, naujienas ir kita. Jūsų sutikimas, duotas tam, kad galėtume Jums siųsti tokią informaciją, yra savanoriškas ir nėra būtinas naudojimuisi Tinklapiu ar dalyvavimui Aukcionuose ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu naudojantis Tinklapio funkcionalumais, siunčiamuose el. laiškuose pateiktomis nuorodomis arba kreipiantis į NEWSEC Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais kontaktais. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytus naujienlaiškius iš NEWSEC, Jūs galite bet kuriuo metu pateikti mums prašymą Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais NEWSEC kontaktais ar naudodamiesi kitais Tinklapio funkcionalumais.
5.2.Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš NEWSEC administracinės informacijos, susijusios su dalyvavimu Aukcionuose, NEWSEC teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles). Be to, Jūs negalite atsisakyti NEWSEC siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Aukcionais ir (ar) Tinklapio naudojimu.

6.INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS
6.1.NEWSEC turi teisę atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, NEWSEC politikas ir Taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą. Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir taisyklių.
6.2.Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad NEWSEC teiktų Jūsų Asmens duomenis:
6.2.1.NEWSEC partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos NEWSEC, vykdant Aukcionus ar teikiant kitas paslaugas, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl trečiųjų asmenų paslaugų. Pavyzdžiui, NEWSEC partneriams, teikiantiems mokėjimų surinkimo, kitas Registruoto naudotojo ir (ar) Aukciono dalyvio užsisakytas paslaugas, taip pat NEWSEC partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas paslaugas, padedančias NEWSEC plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje;
6.2.2.kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga) bei Pardavėjui, į kurio valdomo turto Aukcioną registruojatės;
6.2.3.kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei NEWSEC susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei NEWSEC įsigytų kitą juridinį asmenį ar NEWSEC įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.
6.3.Šios Privatumo politikos 6.2 punkte nurodytais atvejais, NEWSEC perduos minimalų Jūsų Asmens duomenų kiekį. Kitais atvejais, neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), NEWSEC tretiesiems asmenims Jūsų Asmens duomenų neperduos, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui arba NEWSEC bus teisiškai įpareigotas tai padaryti.

7.JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMU TINKLAPYJE
7.1.Registruojantis Lankytojui, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, ar Aukciono dalyviui, registruojantis į Aukcioną, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmens duomenis.
7.2.Tapę Registruotais Tinklapio vartotojais ir susikūrę Paskyrą, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktus Asmens duomenis (keisti ar atnaujinti).
7.3.Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo Paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti savo slaptažodį. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome paspausti nuorodą „Pamiršote slaptažodį?“, arba susisiekti su NEWSEC Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais kontaktais.
7.4.Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus, atliktus naudojantis Jūsų Paskyra. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar viešo kompiuterio, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų. Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Jūsų informacijos ar duomenų.
7.5.Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmens duomenimis, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti NEWSEC Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais kontaktais ir pakeisti savo slaptažodį.
7.6.Jeigu Jūsų Asmens duomenys pasikeičia ar yra netikslūs, Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmens duomenis naudojantis Tinklapio funkcionalumais arba kreipiantis į NEWSEC  Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais kontaktais.
7.7.Jeigu Jūs nepageidaujate daugiau naudotis Paskyra ir norite, kad Jūsų Paskyra būtų panaikinta, galite ją panaikinti per Tinklapyje esančias priemones arba galite pateikti prašymą NEWSEC bet kuriuo metu Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais NEWSEC kontaktais. NEWSEC turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis iki Paskyros panaikinimo, vadovaujantis Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Jūsų Paskyra panaikinama ir Jūsų Asmens duomenys ištrinami, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus Jūsų Paskyrą, Jūs neteksite prieigos prie savo duomenų, esančių Paskyroje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip.
7.8.Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmens duomenų rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros, paskutinio Jūsų dalyvavimo Aukcione ar Aukciono objekto įsigijimo naudojantis Tinklapiu arba, kai Asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikos 4.3.6 punkte nurodytu tikslu, nuo Jūsų sutikimo davimo momento, išskyrus taikytinuose teisės aktuose nurodytas išimtis.

8.DUOMENŲ APSAUGA
8.1.NEWSEC, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų, Registruotų Tinklapio vartotojų, Aukcionų dalyvių ir (ar) Pirkėjų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, NEWSEC įgyvendina technines ir organizacinės priemones, atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmes. NEWSEC naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.
8.2.Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad NEWSEC naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, NEWSEC negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmens duomenų saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, NEWSEC įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Registruoti Tinklapio vartotojai ir (ar) Aukciono dalyviai privalo neatskleisti savo prisijungimo prie Paskyros duomenų tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės el. pašto adresą ir slaptažodį prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims naudotis Jūsų Paskyra, prašome, pasinaudojus savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.
8.3.Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmens duomenimis riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.
8.4.Jūs turite teisę prašyti, kad NEWSEC Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos NEWSEC tvarko, taip pat turite teisę prašyti ištaisyti (pakeisti, papildyti, atnaujinti) arba ištrinti tokius duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs taip pat turi teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui bei šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, taip pat teisę į Asmens duomenų perkeliamumą. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome susisiekti su mumis Privatumo politikos 11.2 punkte nurodytais kontaktais. Šiuo taip pat informuojame, jog Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei manote, jog Jūsų teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos.

9.SLAPUKŲ POLITIKA
9.1.Tinklapyje naudojami Slapukai šiais tikslais:
9.1.1.taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui;
9.1.2.statistinių Tinklapio duomenų rinkimui (įskaitant Tinklapio lankomumui apskaičiuoti) ir Tinklapio tobulinimui.
9.2.Pirmą kartą prisijungus prie Tinklapio, pateikiama informacinė eilutė, kurioje yra nuoroda, nukreipianti į šią Privatumo politiką, kurioje pateikta visa informacija apie šiame Tinklapyje įdiegtus ir naudojamus Slapukus. Tęsdami naršymą Tinklapyje arba paspausdami mygtuką „x“, Jūs patvirtinate, jog sutinkate ir leidžiate įdiegti Slapukus į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.).
9.3.Šios Privatumo politikos 1 priede detaliai nurodoma, kokie Slapukai naudojami Tinklapyje.
9.4.Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų, kadangi Slapukų blokavimas ar pašalinimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.TRETIEJI ASMENYS
10.1.Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renka NEWSEC iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmens duomenis kitiems asmenims, nesvarbu, ar jie būtų Lankytojai, Registruoti Tinklapio vartotojai ar kiti tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.
10.2.NEWSEC nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. NEWSEC neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.
10.3.NEWSEC nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

11.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.Privatumo politika yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Privatumo politika, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose.
11.2.Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Privatumo politikos ir (arba) jos taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais NEWSEC kontaktais, o mes į visus Jūsų paklausimus atsakysime Tinklapio naudojimo tvarkoje nustatyta tvarka.

NEWSEC kontaktai
UAB „Newsec advisers LT“
Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika
Elektroninis paštas: aukcionai@newsec.lt
Telefonas: +370 5 252 6444

Priedas Nr. 1

Nr.

Slapukas 

Pavadinimas 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Sukūrimo momentas 

Galiojimo pabaiga

Naudojami duomenys
1.
Slapukas, būtinas Tinklapiui funkcionuoti
october_session
Slapukas, būtinas tinklapiui funkcionuoti
Įeinant į tinklalapį
2 valandas nuo paskutinio vartotojo veiksmo tinklalapyje
Užkoduoti vartotojo svetainės lankymo nustatymai: paieškos filtrų reikšmės ir panašiai
2.
user_auth
user_auth
Slapukas, būtinas prisijungusio vartotojo funkcionalumui
Sėkmingai prisijungus su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu
5 metus nuo paskutinio vartotojo veiksmo tinklalapyje arba iki kol vartotojas atsijungia, t.y. sunaikina savo sesiją tinklalapyje
Užkoduoti vartotojo techniniai duomenys (unikalus ID ir rolė), reikalingi palaikyti prisijungusio vartotojo funkcionalumą
3.
__cfduid
__cfduid
Palaikyti Cloudflare funkcionalumą
Įeinant į tinklalapį
1 metai

4.
_ga
_gid
_gat
_ga
_gid
_gat
„Google Analytics” statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.
Įeinant į tinklalapį

Informuojame, jog, Jums sutikus, šioje svetainėje bus naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
x